IX0395 Kemi /Basårskurs/ 9,0 hp

Chemistry

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

  • Utbildningsnivå

    Förberedande nivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT16.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 - genomföra experimentella undersökningar på ett ur säkerhetssynpunkt tillfredsställande sätt och med tillfredsställande noggrannhet samt  bearbeta, redovisa och tolka resultatet och redogöra för arbetet muntligt och skriftligt 

- använda det periodiska systemet för att beskriva atomernas uppbyggnad samt kunna förutsäga likheter och skillnader i grundämnens kemiska egenskaper

 - beskriva hur modeller för olika typer av kemisk bindning bygger på atomernas elektronstruktur och relatera ämnets egenskaper till bindningens typ och styrka samt till ämnets uppbyggnad 

- diskutera hur elektromagnetisk strålning växelverkar med materia  

- tolka, skriva och använda sig av formler för kemiska föreningar och reaktioner och därvid föra stökiometriska resonemang samt utföra enkla beräkningar 

- tolka entalpiförändringen vid kemiska reaktioner samt använda sig av entalpiändringen för att diskutera drivkraften för en reaktion

 - använda begreppen oxidation och reduktion i spontana och ickespontana reaktioner 

- identifiera vanliga starka och svaga syror och baser, utföra enkla pH-beräkningar och använda begreppet neutralisation i samband med stökiometriska beräkningar  

- diskutera jämvikter i samband med t.ex. buffertverkan

 - beskriva några grundämnen, kemiska föreningar och moderna material, deras egenskaper, förekomst och kretslopp samt deras betydelse 

- relatera kunskaper i kemi till globala miljöeffekter 

- använda kunskaper i kemi i vardagliga och tekniska sammanhang  
For information on this course in English, please contact the course coordinator. 

Kursens huvudsakliga innehåll

Atomens byggnad, periodiska systemet, växelverkan mellan elektromagnetisk strålning och materia, kemisk bindning.

Grundämnen och kemiska föreningar, aggregationsformer, stökiometri, reaktionsformler, jämvikt, starka och svaga syror och baser, neutralisation, pH, buffertverkan, oxidation och reduktion.

Drivkrafter för kemiska reaktioner: entalpi och entropi.

Kretslopp och miljöfrågor, moderna material, industriella och vardagliga kemiska tillämpningar.

Experimentella undersökningar.

Behörighet

Matematik B från gymnasiet och allmän behörighet.

Litteratur

Andersson m fl: Gymnasiekemi A, 2:a uppl, Liber ab, ISBN 91-47-01649-3

Björk et al: Formler och Tabeller, Natur och Kultur, ISBN 27-72279-1

Examination

  • LAB1 - Laboration, 3,0, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Laborationer kan endast utföras när kursen är schemalagd. Laborationsrapporter måste lämnas in under den tid kursen pågår och enligt anvisningar i kurs-PM.

Krav för slutbetyg

Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 6 hp).
Godkända laborationer och väl genomförda laborationsrapporter (LAB1; 3 hp).
Slutbetyg grundas på samtliga moment. Betygsskalan A - F

Ges av

CHE/Tekniskt basår

Examinator

Ingemar Jerling <jerling@kth.se>

Övrig information

Kursen ges för Tekniskt basår 60 hp och kan inte sökas som fristående kurs.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2008.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.