Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

IX1307 Problemlösning i matematik 7,5 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Målgrupp

TIDAB, TIEDB, TITEH. Ej öppen för andra program.

Del av program

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, åk 1, Obligatorisk

Högskoleingenjörsutbildning i elektronik och datorteknik, åk 1, Obligatorisk

Högskoleingenjörsutbildning i teknik och ekonomi, åk 1, TIED, Obligatorisk

Perioder

P1 (7,5 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2024-10-27

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Kista

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50106

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan IX1307 (VT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Matematisk logik, matematiska definitioner, grundläggande talteori, mängder, funktioner, matematiska axiom, algebraiska likheter och olikheter, visualisering i matematik, komplexa tal, matematisk argumentation, matematiska bevis och bevismodeller, generalisering av matematiska påståenden, användning av datorbaserade matematiska verktyg

Lärandemål

Denna kurs skall ge en grund till högskolematematik. Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • kommunicera matematiskt innehåll
  • använda matematiska påståenden (propositioner, predikat, definitioner, axiom, teorem)
  • använda och visualisera grundläggande matematiska begrepp: reella tal (heltal, rationella och irrationella tal), komplexa tal, mängder, funktioner, samt algebraiska likheter och olikheter
  • använda matematisk argumentation och olika bevistekniker
  • använda datorbaserade matematiska verktyg för beräkning och visualisering

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 4,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.