Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan KA1015 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Skeenden i teknikhistorien ur ett hållbarhets- och miljöperspektiv

Användning och tillgång på icke förnyelsebara råvaror, som:

- Petroleum, naturgas och andra fossila bränslen samt kemikalieråvaror

- Metaller och särskilt sällsynta legeringsmetaller

- Fosfor, Svavel, Kiseloxid

- Bränslen till kärnreaktorer

Förnyelsebara alternativ till icke förnyelsebara råvaror, som:

- Växtbiomassa

- Kemikalier från havsvatten respektive från luft

Kemin bakom:

Miljöförstörande föroreningar

Klimatförändringar baserade på växthusgaser

Nedbrytning av ozonlagret

Marknära ozon

Försurning

Övergödning

Toxicitet med kolväten, halogenerade organiska ämnen och tungmetaller

Åtgärder för att motverka miljöhot från specifika industrier

Miljökonsekvenser av processförändringar i kemisk industri.

Avfallshierarki, bionedbrytbarhet och brännbarhet av avfall.

Användning av katalysatorer för att minska energi- och materialanvändningen samt bildning av avfall

Miljöetik, miljö- och hållbarhetsfrågor från ett etiskt perspektiv

Miljökonsekvensbeskrivning och strategiska miljöbedömningar: terminologi, den praktiska processen, metoder som används vid miljökonsekvensbedömning

Biodiversitet ur ett uthållighetsperspektiv

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

  • visa breda kunskaper om den kemiska bakgrunden till hållbarhetsproblem,
  • visa insikter om både problemen och möjligheterna med att skapa en uthållig teknisk kultur,
  • visa kunskaper och förståelse för etiska problem inom hållbarhetsområdet,
  • visa förmåga att med helhetssyn utvärdera samhällets hållbarhets arbete och visa förståelse hur det är uppbyggt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012

Särskild behörighet: Matematik E, fysik B och kemi A. I vart och ett av ämnena krävs betyget Godkänd eller 3.

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy2011)

Särskild behörighet: Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget godkänd.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Jon-Erik Dahlin, Hållbar utveckling – en introduktion for ingenjörer, 2014 ISBN: 9789144092669.

Kursmaterial från föreläsningar och seminarierna

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övning, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

ÖVN1 Övning: Seminarierna kräver nödvändiga förberedelser, obligatoriska närvaro och aktivt deltagande.

För godkänt krävs även att den skriftliga studien av en miljökonsekvensutredning och att en mindre rapport från avslutade seminariet är inlämnad senast det datum som anges på uppgiften.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd på alla moment i kursen

Slutbetyget beror av TEN1 tentamen och de skriftliga rapporterna, ÖVN1

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Gunnar Henriksson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KA1015

Ges av

CBH/Kemi

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd