Hoppa till huvudinnehållet

KA1020 Grundläggande kemi 7,5 hp

Kursen behandlar grunderna för att kritiskt kunna värdera och analysera olika typer av kemiska problem i energi- och miljöområdet.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan KA1020 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Balansering av kemiska reaktionsformler, stökiometriska beräkningar
 • Oxidation och reduktion
 • Kemins teoretiska grunder: atomers elektronstruktur, kemisk bindning, isomeri, kemisk reaktivitet, periodiska systemets uppbyggnad
 • Allmän termodynamik, entalpi, entropi, Gibbs energi, termokemiska beräkningar
 • Ideala gaslagen, partialtryck
 • Kemisk jämvikt och massverkans lag med tillämpning på syra-basjämvikter, komplexjämvikter, löslighetsjämvikter, redoxjämvikter och fördelningsjämvikter
 • Beräkningar av pH i sur och basisk lösning
 • Kemisk nomenklatur
 • Elektrokemi, elektrokemiska celler
 • Kemiska instrumentella analysmetoder, spektroskopi
 • Historiska exempel på landvinningar och miljöproblem med anknytning till kemi
 • Praktiska laborationer, kemisk arbetsmiljö, säkerhetsföreskrifter, kemisk analys och syntes.

Lärandemål

Teknologen skall efter godkänd kurs kunna:

 • Balansera reaktionsformler, lösa stökiometriska och termodynamiska problem.
 • Lösa problem inom områdena atomstruktur och bindningslära.
 • Lösa problem inom områdena jämviktslära, gaser, elektrokemi, organisk nomenklatur och spektroskopi.
 • Utföra enklare kemiskt laboratoriearbete med hänsyn tagen till arbetsmiljö, säkerhetsföreskrifter och säker kemikaliehantering samt sammanställa och förmedla resultat skriftligt på ett tydligt sätt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik E, Fysik B och Kemi A

Rekommenderade förkunskaper

Allmän och särskild behörighet för civilingenjörsprogram.

Obligatorisk för CENMI åk 1 samt CINEK åk 2 (BIOI), kan ej läsas av andra studenter

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Chemistry³
Introducing inorganic, organic and physical chemistry
Third Edition
Andrew Burrows, John Holman, Andrew Parsons, Gwen Pilling, and Gareth Price

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 5,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 5,5 hp)
Laboration (LAB1; 2 hp) 

Slutbetyget är samma som på tentamen och erhålls efter godkända laboratoriemoment.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Magnus Johnson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KA1020

Ges av

CBH/Kemi

Huvudområde

Kemi och kemiteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd