Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalKD1040 Kemisk termodynamik 7,5 hpAdministrera Om kursen

Grundläggande kurs i kemisk termodynamik.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan KD1040 (HT 2010–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Tillståndslagar för gaser
 • Termodynamikens huvudsatser, inre energi och entropi
 • Jämviktsvillkor, fri energi
 • Partiella molära storheter, den kemiska potentialen
 • Kemiska jämvikter i ideala och icke-ideala system
 • Blandningars termodynamik
 • Fasjämvikter, fasdiagram för en-, och tvåkomponentsystem
 • Kemiska reaktioner i biologiska system

I laborationskursen ingår

 • Gaser, vätskor och superkritiska fluider
 • Vätskeblandningars termodynamik; ångtryck och aktivitet
 • Elektrolytlösningars termodynamik

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Redogöra för och använda de tillståndslagar för gaser.
 • Beskriva och tillämpa termodynamikens huvudsatser.
 • Redogöra för och förstå jämviktsvillkor.
 • Redogöra för och använda begreppen inre energi, entalpi, entropi, fri energi och kemisk potential.
 • Förstå och tillämpa partiella molära storheter.
 • Analysera kemiska jämvikter i ideala och icke-ideala system.
 • Analysera blandningars och lösningars termodynamik.
 • Analysera fasjämvikter.
 • Använda fasdiagram för att lösa problem i en- och två-komponent system.
 • Tillämpa grundläggande termodynamik på kemiska reaktioner i biologiska system

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik E, Fysik B och Kemi A

Rekommenderade förkunskaper

 • KD1020 Inledande kemi
 • KD1150 Kemisk jämvikt
 • SF1625 Envariabelanalys 
 • SF1626 Flervariabelanalys

eller motsvarande

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Atkins and de Paula
Atkins' Physical Chemistry, 9th
Oxford University Press 2010
ISBN-13: 978-0-19-954337-3

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen 6 hp
Godkänd laborationskurs 1,5 hp

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Per Alvfors

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KD1040

Ges av

CHE/Kemi

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

KD2340 Molekylär termodynamik
KD2350 Ytor, kollioder och mjuka material

Kontaktperson

Magnus Bergström

Övrig information

Obligatorisk för program CKEMV, CBIOT åk 2 och CL (MAKE) åk 3.

Kursen är inte öppen för andra studenter. 

Ersätter 3B1720