Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Grundläggande kurs som främst behandlar kemisk kinetik och molekylär dynamik. Kursen skall ge en samlad presentation av tidsberoende fenomen inom kemin.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan KD1080 (VT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Allmänt om molekylär dynamik
 • Kinetisk gasteori
 • Diffusion och andra transportfenomen
 • Kemisk reaktionskinetik, reaktionsmekanismer
 • Fotofysiska processer
 • Dynamiska processer i biologiska system

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • Utföra och analysera resultat från enklare experiment för att bestämma reaktioners hastighetskonstant samt hastighetskonstantens temperatur- och jonstyrkeberoende samt använda numeriska metoder för att analysera och simulera komplexa reaktionssystem.
 • Analysera kinetiken för kemiska (inklusive fotokemiska och elektrokemiska) reaktioner och system av reaktioner (inklusive jämvikter) i homogena och heterogena system med avseende på reaktionsordning och hastighetskonstant samt hur dessa beror på temperatur, jonstyrka, tryck, lösningsmedel och närvaro av katalysator.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

KE1140 Teknisk kemi eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Kurser i årskurs 1 på civilingenjörsprogrammet i Kemivetenskap/ Teknik Kemi samt kursen SF1633 Differentialekvationer

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Atkins and de PaulaAtkins' Physical Chemistry, 9thOxford University Press 2010ISBN-13: 978-0-19-954337-3

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

1. Skriftlig tentamen 4,5 hp
2. Godkänd laborationskurs 1,5 hp

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mats Jonsson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KD1080

Ges av

CBH/Kemi

Huvudområde

Kemi och kemiteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

KD2050 Molekylär termodynamik
KE1020 Reaktions- och separationsteknik

Övrig information

Ersätter 3B1740