Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalKD1100 Organisk kemi 2 7,5 hpAdministrera Om kursen

Kursen är utformad att ge en fortsatt introduktion till organisk kemi som komplement till kursen Organisk kemi 1 (KD1090). Tonvikten är lagd på att skapa god förståelse för organisk-kemiska principer och reaktioner och ge tillräckliga kunskaper för att kunna tillgodogöra sig högre kurser.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan KD1100 (VT 2013–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Grundläggande principer inom organisk kemi
 • Konjugation och aromaticitet
 • Konjugerade och aromatiska substanser
 • Karbonylföreningar och analoga substanser
 • Karboxylsyror, dess derivat och analoga substanser
 • Alkoholer, tioler, aminer och organometalliska reagens
 • Oxidation och reduktion
 • Radikalkemi
 • Organisk kemi inom biosyntes och polymerkemi
 • Grön- och hållbar organisk kemi
 • NMR-spektroskopi

Laborationskursen avser att ge färdigheter i grundläggande laborationsteknik, vakuumdestillation, omkristallisation, kromatografi och spektroskopiska metoder.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

 • behandla organiska ämnen och reaktioner i grafisk form
 • behärska organisk-kemisk nomenklatur
 • behärska grunderna i organisk kemi, inklusive materialet från Organisk kemi 1 (KD1090) eller motsvarande kurser, utifrån de indikerade avsnitten i läroboken
 • behärska grunderna i molekylorbitalteori med avseende på struktur och reaktivitet
 • förklara begreppen konjugation och aromaticitet
 • redogöra för reaktivitet och syntesmetoder för konjugerade och aromatiska system
 • redogöra för reaktivitet och syntesmetoder för karbonylföreningar och analoga substanser
 • redogöra för reaktivitet och syntesmetoder för alkoholer, tioler, aminer och organometalliska reagens
 • behärska begreppen oxidation och reduktion och redogöra för oxidativa och reduktiva syntesmetoder
 • redogöra för principer avseende grön- och hållbar organisk kemi
 • redogöra för grunderna inom syntetisk radikalkemi
 • tillämpa kunskaper i organisk kemi inom farmaceutisk kemi, biokemi, polymerkemi och miljökemi
 • söka information i databaser över den kemiska litteraturen och sammanfatta den i skriftlig rapport
 • behärska grundläggande laborationsteknik: allmän syntesmetodik, vakuumdestillation, omkristallisation, kromatografi och spektroskopiska metoder
 • presentera laborativt arbete i skriftlig rapport

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik E, Fysik B och Kemi A

Rekommenderade förkunskaper

KD1090 Organisk kemi 1 eller motsvarande

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

• Clayden, Greeves, Warren: Organic Chemistry, Oxford University Press, Oxford, 2012, ISBN 978-0-19-927029-3
• Säkerhetskompendium, Skolan för Kemivetenskap, KTH
• Laborationskompendium, Organisk kemi, KTH

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

1. Skriftlig tentamen (TEN1), 3 hp
2. Laborationer i organisk kemi (LAB1), 3 hp
3. Projekt (PRO1), 1,5 hp

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Olof Ramström

Profile picture Peter Dinér

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KD1100

Ges av

CHE/Kemi

Huvudområde

Kemi och kemiteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

KD2310 Organisk kemi, fortsättningskurs

Övrig information

Ersätter 3B1760 och överlappar med kursen KD1270