Inför kursvalKD1500 Fysikalisk biokemi 7,5 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen består av två delar som handlar om biokemisk termodynamik respektive kinetik i biokemi.

Biokemisk termodynamik

En levande organism är i ständig förändring: joner pumpas över membran, signalsubstanser diffunderar genom cytoplasman, proteiner byggs upp, formas och bryts ned, molekyler bryts ned för att ge oss energi. Drivkrafterna bakom dessa processer kan beskrivas utifrån termodynamikens lagar. Utifrån givna betingelser kan händelseförlopp förutsägas. I denna kurs beskrivs begreppen och sätts i ett biologiskt sammanhang. Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att förstå och förusäga biologiska och biokemiska processer utifrån grundläggande fysikalisk kemi.

Termodynamikens delar:

 • Termodynamikens första lag.
 • Inre energi och entalpi.
 • Termodynamikens andra lag.
 • Entropi.
 • Gibbs fria energi.
 • Fasjämviktet och fasövergångar bl. a. för biopolymerer och bioaggregat.
 • Kemisk jämvikt.
 • Effekter av katalysatorer och av temperatur, protonöverföringar och jämvikt
 • Jon- och elektrontransport.

Kinetik i Biokemi

Kinetik är läran om kemiska reaktioners hastighet. Genom att studera hur fort ett enzym bryter ned ett substrat kan detaljerad information om reaktionsmekanismen erhållas.

Kinetikens delar:

 • Reaktonstvärsnitt.
 • Reaktionslagar och mekanismer.
 • Komplexa biokemiska processer.
 • Enzymkatalys.

Förkunskaper motsvarande KD1510 Kemisk Jämviktslära rekommenderas.

Lärandemål *

Efter godkänd kurs skall studenten uppvisa

Kunskap och förståelse genom att:

 • Beskriva de grundläggande teorierna inom termodynamik, exempelvis första och andra huvudsatsen med begrepp som inre energi, entalpi, entropi och Gibbs fria energi.
 • Kunna tillämpa de grundläggande teorierna för att förklara drivkrafter i biologiska och biokemiska system.
 • Kunna tillämpa kinetiska teorier för att dra slutsatser om biokemiska processer, exempelvis enzymatiskt katalyserade reaktioner.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

BB1150 Biokemi 1 och KD1020 Inledande kemi.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laboration, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen 1, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN2 - Tentamen 2, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Mårten Ahlquist

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KD1500

Ges av

CBH/Teoretisk kemi och biologi

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mårten Ahlquist, ahlqui@kth.se

Övrig information

Kursansvarig Mårten Ahlquist (ahlqui@kth.se)

Överlappar med kurserna KD1040, KD1050, KE1030 och KE1160.