KD2160 Strukturkemi 7,5 hp

Structural Chemistry

Kursen i strukturkemi förmedlar grundläggande kunskaper inom området fasta tillståndets kemi. Kursen omfattar strukturbestämning av kristallina ämnen, grunderna i kristallografin, olika strukturprinciper i fasta ämnen och samband mellan struktur och egenskaper.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Det kristallina tillståndet och beskrivning av kristallstrukturer
 • Jonradier och enkla joniska strukturer
 • VSEPR-modellen och strukturer av föreningar av huvudgrupps-elementen
 • Övergångsmetaller och ligandfältteori
 • Strukturer av icke metalliska grundämnen
 • Polyanjoniska och polykatjoniska strukturer
 • Tätpackningar och metallstrukturer
 • Strukturer av molekylära föreningar
 • Strukturer av polymera föreningar
 • Fysikaliska egenskaper av fast ämnen
 • Symmetri som ordningsprincip i fast ämnen
 • Strukturbestämning: Diffraktions-metoder
 • Strukturbestämning: Spektroskopiska metoder

Lärandemål *

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna

• med egna ord förklara grundläggande kristallografiska begrepp (1)

• redogöra för de olika stegen i en strukturbestämning med röntgendiffraktion (2) samt identifiera potentiella problem i ett praktiskt exempel (3).

• förutsäga struktur och laddning av polykatjoner och polyanjoner. (2)

• med egna ord förklara ligandfältteorin (2) samt kunna tillämpa denna för att förutsäga optiska och elektroniska egenskaper hos oorganiska material. (3)

• identifiera de viktigaste strukturtyperna samt varianter av dessa.

• beskriva de viktigaste defekterna hos kristaller och förklara hur dessa påverkar egenskaperna av ämnet i fråga (2).

• använda enkla modeller för att förklara strukturerna av de icke-metalliska grundämnena och av molekyler som består av dessa.(1)

• ta fram den relevanta informationen ur aktuella strukturkemiska publikationer och redovisa dessa (2).

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

För fristående studerande krävs:
75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande, samt dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B

För programstudenter vid KTH krävs:
Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:
75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Tre års studier vid civilingenjörsprogrammet i Kemivetenskap/ Teknisk kemi på KTH eller
motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anthony R. West: ”Basic Solid State Chemistry”, 2nd edition, Wiley, 2000.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laborationskurs, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Tentamen (TEN1, 4,5 hp)
Projekt (PRO1, 1,5 hp)
Laborationskurs (LAB1, 1,5 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Andreas Fischer

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KD2160

Ges av

CHE/Kemi

Huvudområde *

Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Ersätter 3B1482