KD2170 Nanostrukturerade material 7,5 hp

Nano-structured Materials

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen fokuserar på att beskriva olika typer av nanostrukturerade material, och på att ge en förklaring till de nanostrukturerade materialens speciella egenskaper. Naturen är full av exempel på nanostrukturerade material med fascinerande organisation och funktion. En del av dessa kommer att beskrivas med tonvikt på struktur-funktions samband. Likartade nanostrukturer och dess användningsområden inom dagens teknikområden kommer också att behandlas. Själv-associationsfenomen, framställningsmetoder, och karakteriseringsmetoder kommer att diskuteras.

Lärandemål *

Efter fullgjord kurs ska du kunna:

  • Beskriva vad nanostrukturerade material är och ge exempel på nanostrukturerade material som återfinns i naturen och tekniken. Det inkluderar dess speciella fysikaliska egenskaper och hur dessa egenskaper utnyttjas i naturen och inom vissa teknologiområden.
  • Framställa och karakterisera nanostrukturerade ytor, skriftlig rapport.
  • Från litteraturstudier, kunna redogöra för ett specifikt område inom området nanomaterial, muntlig presentation och skriftlig rapport.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:
75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas på första lektionen.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • LAB1 - Laborationskurs, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Tentamen (TEN1, 4,5 hp)
Projekt (PRO1, 1,5 hp)
Laborationskurs (LAB1, 1,5 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Per Claesson

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KD2170

Ges av

CBH/Kemi

Huvudområde *

Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Ersätter 3B1483