Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan KD2290 (HT 2010–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

• Reaktorkoncept

• Vattenkemi

• Strålningskemi

• Korrosion

• Kontrollerad vattenkemi

• Vattenrening

• Dekontamination

• Reaktorkemi för andra reaktortyper (inkl. Generation IV reaktorer)

• Transmutation

Lärandemål

Studenter skall efter genomgången kurs:

• Kunna beskriva de kemiska processer som är viktiga i dagens kärnreaktorer med fokus på vattenkemi och radiolys

• Tillämpa ovanstående kunskaper på de applikationer av kemisk art som uppträder i en kärnreaktor, såsom korrosion, bildning av CRUD, nedbrytning av jonbytarmassor, etc.

• Förstå vilka de huvudsakliga skillnaderna i kemin för andra reaktortyper än vattenreaktorer.

• Kunna redogöra för de kemiska frågeställningar man ställs inför vid design av fjärde generationens kärnreaktorer.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

180 högskolepoäng från högskola/universitet inom naturvetenskap/teknik. Inriktning mot kemi en fördel men inte ett krav.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kompendie som delas ut vid kursstart samt föreläsningsanteckningar

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projektuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig examen (TEN1; 4,5 hp)
Projekt (PRO1; 1,5 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mats Jonsson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KD2290

Ges av

CBH/Kemi

Huvudområde

Kemiteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mats Jonsson, matsj@kth.se, 08-790 9123