Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalKD2350 Ytor, kolloider och mjuka material 7,5 hpAdministrera Om kursen

Målet är att studenterna tillägnar sig ett brett fundament inom yt- och kolloidkemi och dess tillämpningar.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan KD2350 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Yt- och kolloidkemiska grundbegrepp. Kapillaritet.

Termodynamik för ytspännning, adsorption och växelverkande ytor samt tillhörande experimentella metoder.

Ytfilmer.

Elektrostatik för gränsytor och titrering av ytladdning.

Elektrokinetiska fenomen.

Ytkrafter: dubbelskiktskrafter, van der Waals krafter, steriska krafter, kolloidal stabilitet.

Stabilisering av dispersioner. Avvattning av fiber suspensioner

Adhesion.

Vätning, inklusiv superhydrofobicitet

Ytkemiska tillämpningar, framförallt i pappersindustri, flotation och rengöring.

Adsorption: Adsorption från gaser och lösningar inklusive polymer och polyelektrolyter, och dess komplexbildning. Polyelektrolyter i lösning.

Ytmodifiering.

Ytaktiva ämnens egenskaper och association till miceller, vesikler, flytande kristaller och biomembran.

Emulsioner, mikroemulsioner och skum.

Geler.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

  • Förklara begrepp inom ytkemi, kolloidkemi och mjuka materials kemi.
  • Applicera kunskaper inom yt- och kolloidvetenskap på gränsskiktsfenomen. 
  • Kommunicera och presentera yt- och kolloidvetenskap. 

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:
75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

K. Holmberg et al. Surfactants and Polymers in Aqueous Solution John Wiley & Sons, 2002

Utdelat material.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 5,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Laboration (LAB1; 2 hp)
Examination (TEN1; 5.5 hp)

Slutbetyget blir samma som erhållet betyg på tentamen. 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Magnus Johnson

Profile picture Mark Rutland

Profile picture Torbjörn Pettersson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KD2350

Ges av

CBH/Kemi

Huvudområde

Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Kursen har samma innehåll som kursen KD2070 Teknisk yt- och kolloidkemi.

Endast en av kurserna KD2350 och KD2070 får tas med i examen.