Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursen behandlar verktyget material- och energibalanser för att kunna lösa och analysera problem relaterade till produktion av kemikalier, värme eller elektricitet.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan KE1060 (VT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består av tre moment.

 • I det första momentet ges en genomgång och tillämpning av material- och energibalanser för olika typer av system.
 • Parallellt med det första momentet löper ett arbete med inlämningsuppgifter vars syfte är att ge tillfälle att praktisera teorier och begrepp kontinuerligt fram till tentamen.
 • Det tredje momentet diskuterar moraliskt ansvar vid planering och genomförande av tekniska projekt som tränas i form av ett rollspel som behandlar praktiska etiska problem.

Utöver dessa moment består kursen av följande:

 • systemtänkande på problem av kemiteknisk karaktär
 • systemavgränsning för vilket problemet gäller, samt konstruera systemgränser så att problemet blir lösbart utifrån givna uppgifter
 • verktyget material- och energibalanser, modifiera grundformen för dessa, samt lösa det resulterande ekvationssystemet
 • tabellverk och databaser för entalpier, specifika värmen, samt andra nödvändiga materialdata som behövs vid kemiteknisk problemlösning
 • tillämpad etik och frågor om moraliskt ansvar vid planeringen och genomförandet av tekniska projekt
 • kemitekniska processer med olika designalternativ såsom kontinuerlig/satsvis process, stationär/transient process och öppet/slutet system
 • material- och energibalanser för designalternativen ovan, samt kombinera och tillämpa dessa modeller vid problemlösning för system med och utan kemisk reaktion
 • begreppen luftöverskott, recirkulationsförhållande, bypass, avtappning, uppehållstid, totalomsättning, utbyte och selektivitet
 • storleksordningar för processenheter i en industriell anläggning
 • dimensionsanalys (enhetsanalys) och bedöma rimligheten av ett svar
 • konvertera de vanligaste anglosaxiska ingenjörsenheterna till SI-enheter
 • kemiska processerna vid produktion av kemikalier (från råvara till produkt) ur ett energi- och miljöperspektiv, samt framtida alternativ för produktion av kemikalier.

Lärandemål

Efter avslutad och godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Definiera och använda de viktiga verktygen material- och energibalanser – anpassa grundformen för dessa till en given process, samt lösa det resulterande ekvationssystemet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik E, Fysik B och Kemi A

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Elementary Principles of Chemical Processes, R.M. Felder och R.W. Rosseau, John Wiley & Sons, Inc., 3rd Edition, 2000.ISBN-nr 0-471-37587-X.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • ANN1 - Etikövningar, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kursen examineras i de tre delarna tentamen, inlämningsuppgifter och praktisk övning i etik.

Övriga krav för slutbetyg

För godkänd tentamen erhålls 4,5 hp, för godkända inlämningsuppgifter erhålls 1,5 hp, samt för godkänd praktisk övning i etik erhålls 1,5 hp.

Examinations momentet ANN1 - Etikövningar omfattar tillämpad etik med obligatoriska föreläsningar och seminarier

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Henrik Kusar

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KE1060

Ges av

CBH/Kemiteknik

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd