Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KE1175 Kemisk Processteknik 6,0 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi, åk 3, Obligatorisk

Perioder

P1 (6,0 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2024-10-27

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

51174

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan KE1175 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar grunderna i kemisk processteknik som utgår ifrån samband om kinetik, jämvikt, diffusion, och materiens oförstörbarhet, samt termodynamiska samband och grundläggande elektrokemiska begrepp för att utvärdera kemitekniska processer för framställning av kemikalier, värme eller elektricitet. De kemitekniska grundprinciperna utgår från såväl mikroskopiska som makroskopiska matematiska modeller för att beskriva ideala förlopp i kemisk processutrustning.

 • analysera en produktionsanläggnings energi- och materialanvändning utifrån kemitekniska, miljömässiga, sociala och ekonomiska kriterier
 • reflektera på ett strukturerat sätt över sin yrkesroll som ingenjör och sitt professionella ansvar i förhållande till hållbar utveckling
 • förklara begreppet ett idealt steg och utnyttja detta vid dimensionering av separationsutrustning i kontinuerliga system
 • föreslå lämplig separationsmetod i ett tvåkomponentsystem utifrån ämnenas fysikaliska egenskaper
 • förklara  hur den drivande kraften för masstransport inverkar på dimensioneringen av en separationsprocess med materieöverföring
 • förklara volymsförändringens betydelse vid gasfasreaktioner i ideala reaktorer och beräkna den reella uppehållstiden
 • Identifiera säkerhetsrisker vid drift av reaktorer och separationsenheter
 • föreslå utformning och driftsätt för ideala reaktorer för att minimera avfall med utgångspunkt från ideala reaktormodeller och selektivitetsbegreppet
 • diskutera de grundläggande principerna för processintensifiering och miljövänlig produktion

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska teknologen kunna

 • dimensionera enkla komponenter i ett kemiskt processystem med hänsyn till hållbarhetsaspekter
 • analysera hur kinetik och materietransport inverkar på utformning och drift av kemiska reaktorer
 • analysera industriella separationsprocesser för tvåkomponentblandningar
 • analysera elektrokemiska system genom tillämpning av grundläggande elektrokemiska begrepp

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

KE1140 Teknisk kemi och antingen SF1625 Envariabelanalys eller SF1624 Algebra och geometri.

Rekommenderade förkunskaper

Kurserna i åk 1 och åk 2 ska vara väl inhämtade. Speciellt gäller detta kurserna i matematik, numeriska metoder, teknisk kemi, transportprocesser, kemisk dynamik och termodynamik.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 1. Aktuell upplaga av Richardson, J.F. and Harker, J.H., Coulson & Richardson´s Chemical Engineering, Vol. 2, Butterworth Heinemann, Oxford.
 2. Aktuell upplaga av Fogler, H.S., Elements of Chemical Reaction Engineering, Pearson Education, Upper Saddle River, N.J., USA.
 3. Behm, M., Lagergren, C. och Lindbergh, G., Elektrokemi för bränsleceller och batterier, KTH Kemiteknik

Ovanstående litteratur kompletteras av relevanta kompendier och särtryck.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • BER1 - Beräkningsuppgifter och laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd tentamen samt beräkningsuppgifter och laborationer.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

KE2180 Separationsprocesser för processindustri och miljö 9,0 hp

KE2040 Kemisk reaktionsteknik 9,0 hp

KE2110 Tillämpad elektrokemi 7,5 hp

KE2190 Experimentell processdesign 6,0 hp

KE2330 Hållbar läkemedelsteknik 9,0 hp

Övrig information

Kursen har nära koppling till kursen SF1521 Numeriska metoder och grundläggande programmering 2.

Överlappar delvis med KE1020 och KE1080

Samläses med KE1080