Hoppa till huvudinnehållet

KE2110 Tillämpad elektrokemi 7,5 hp

Syfte med kursen är att ge deltagarna nödvändiga grundkunskaper för att förstå, analysera och lösa problem kring elektrokemiska processer. Deltagarna ska också få kännedom om elektrokemins tillämpningar inom bränsleceller, batterier, elektrolytiska processer och elektrokemisk korrosion, samt grundläggande färdigheter i beräkningar av elektrokemiska system och i experimentella elektrokemiska metoder.

Kursen vänder sig till blivande civilingenjörer, men även till yrkesverksamma och doktorander som behöver en grundläggande utbildning inom området.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan KE2110 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Det elektrokemiska dubbelskiktet, elektrodkinetik, materietransport, elektrokemiska system, elektrokatalys. Utformning av elektrokemiska celler, strömfördelning. Porösa elektroder. Översikt över elektrokemiska processer och strömkällor.

Laborationerna exemplifierar grundläggande experimentell metodik samt elektrokemiska processer och strömkällor.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska du kunna

 • analysera olika spänningsbidrag till en elektrodpotential respektive en cellspänning utgående från grundläggande samband inom termodynamik, kinetik och masstransport.
 • beskriva olika elektrokemiska tillämpningar som strömkällor, elektrolytiska processer och korrosion.
 • utföra enklare beräkningar på olika elektrokemiska tillämpningar.
 • analysera strömfördelning i elektrokemiska system med hjälp av datorsimulering.
 • beskriva grundläggande experimentell metodik inom elektrokemi och utföra enklare experiment. Från ström-spänningskurvor beräkna data som kinetiska parametrar och diffusionskonstanter.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

För att du ska klara kursen med normal arbetsinsats förutsätts att du har förkunskaper motsvarande kurserna Kemisk jämvikt, Kemisk termodynamik, Kemisk dynamik, Reaktions- och separationsteknik, Transportprocesser och energiomvandlingar samt Numeriska metoder, kemisk termodynamik och kemisk dynamik eller motsvarande. Om du inte har alla dessa förkunskaper kan du säkert på egen hand inhämta det du behöver under kursens gång.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationskurs, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Hemuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Betygskriterier:

Godkänd LAB1, ÖVN1 och TEN1.
Betyget (A-F) avgörs av poängen på TEN1, med tillägg av eventuella bonuspoäng, enligt nedan.
Poäng  Betyg
34 - 36  A
30 - 33  B
26 - 29  C
22 - 25  D
18 - 21  E
16 -17  Fx

Övriga krav för slutbetyg

Tillfällen med obligatorisk närvaro specificeras i kurs-PM.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Ann Cornell

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KE2110

Ges av

CBH/Kemiteknik

Huvudområde

Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Elektrokemiska energiomvandlare (KE2300) kan läsas före eller efter denna kurs.

Övrig information

Ersätter 3C1823