Hoppa till huvudinnehållet

KE2190 Experimentell processdesign 6,0 hp

Denna kurs avser att ge studenterna övning i genomförande av och analys av försök med kemiska processystem i laboratorieskala.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan KE2190 (VT 2011–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

I den här laborationskursen kommer en studie om inverkande faktorer för en energi eller miljö relaterad process att genomföras i laboratorieskala. Projektlaborationerna skall ge färdigheter och kunskaper som kan vara användbara vid frågeställningar kring processer som vanligen förekommer i industrin eller i forskningsuppdrag.

Laborationen kommer att utgöras av antingen homogen-, heterogen- eller elektrokatalys, beredning av katalysatorer eller elektroder eller en reningsprocess. Laborationen involverar metoder för mätning av gas- och vätskeflöden, temperatur, separationstekniker, elektrokemiska metoder och andra karakteriseringsmetoder för gas, vätskor och fasta faser.

För analysen tillämpas tidigare inhämtade kunskaper om fundamentala mass- och energibalansekvationer samt kinetiska modeller vid beräkning av kemiska reaktorer. Kursen är en övning i processutveckling och processanalys, genomförande av försök i laboratorieskala, planering och utvärdering ett provtagningsförfarande och kommer att examineras med en teknisk rapport och en muntlig redovisning vid ett seminarium.

Lärandemål

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskap i genomförande av och analys av försök med kemiska reaktionsprocesser relaterade till energiomvandling och miljötekniker i laboratorieskala.

Efter genomgången kurs skall studenten på ett självständigt sätt kunna planlägga och genomföra laboratorieförsök med kemiska reaktorer av skiftande slag.

Efter kursens avslut ska studenten kunna:

  • ha erfarenheter för att ansvara för, driva och genomföra laboratorieprojekt.
  • gestalta en laboratorieutrustning som på ett optimalt sätt möjliggör de experiment som erfordras för att lösa den förelagda uppgiften.
  • i praktisk handling från grunden bygga upp en försöksuppställning bestående av utrustning för mätning av reaktantmängder, eventuell utrustning för förångning, reaktor med tillhörande temperaturregleringsutrustning, hållare för ev. katalysator, utrustning för separation av produkt samt analysinstrument.
  • bearbeta erhållna försöksdata och att presentera resultaten i en teknisk rapport på ett sätt som uppfyller kraven som ställs på rapporter och publikationer ifråga om disposition, klarhet och för eventuell reproducering nödvändig dokumentation.
  • få en överblick av ett antal reaktionssystem och metoder genom att ta del av de olika laborationsgruppernas arbete som presenteras muntligen vid ett seminarium.
  • ha kunskaper ifråga om bedömningen av risker för laboranter och om rutinerna för att hantera miljöfarligt avfall från laboratoriet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående studerande krävs:
75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande, samt dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

För programstudenter vid KTH krävs:
Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:
75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Kurserna, KE1020 Reaktions- och separationsteknik och KE1030 Transport och energiprocesser, bör vara väl inhämtad eller motsvarande

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Vetenskapliga uppsatser med anknytning till valda laboratorieexperiment.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laboration, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Laboration (LAB1; 6,0 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KE2190

Ges av

Huvudområde

Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Kursen ersätts från HT18 med kursen KE2195

Kursen har samma innehåll som kursen KE2030 Kemiteknik, projektlaboration. 

Endast en av kurserna KE2190 och KE2030 får tas med i examen.