Hoppa till huvudinnehållet

KE2331 Läkemedelsteknologi 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan KE2331 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar tillverkning av läkemedel, specifikt processtegen från aktiv substans till färdig formulering, och omfattar framför allt enhetsoperationer för tillverkning av fasta beredningar. Kurser fokuserar på satsvisa förfaranden och processer i en omrörd tank, och beaktar att samma utrustning ofta används för flera olika enhetsoperationer och för produktion av ett flertal olika produkter. Tonvikten ligger på de fysikalisk-kemiska och processmässiga möjligheterna att framställa en produkt med önskvärd kvalitet, och de specifika problemställningar som härvidlag gäller läkemedelsindustrin. Med denna utgångspunkt omfattar kursen bland annat en ingående beskrivning och analys av enhetsoperationerna kristallisation, omrörning och torkning och bakomliggande fysikalisk-kemisk teori. Kursen fortsätter därefter med en ingående behandling av beredningsformer, hjälpämnen och deras funktion, samt viktiga farmaceutiska enhetsoperationer såsom granulering, malning och tablettering. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • Beskriva tillverkningen av läkemedelsformuleringar, produktionsprocesser för satsvis produktion av läkemedelsformuleringar, samt däri ingående moment och enhetsoperationer,
  • Planera, utforma och utföra experiment för att kunna utveckla och förbättra satsvis produktionsprocess av fasta läkemedelsformer,
  • Utföra beräkningar över utformning, funktion, drift och uppskalning/nerskalning av enhetsoperationer inom läkemedelsproduktion,
  • Analysera produktionsprocesser inom läkemedelsindustrin och föreslå säkra, hållbara, tekniskt relevanta och ekonomiskt rimliga förbättringar och problemlösningar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LIT1 - Litteraturuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 6,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Slutbetyget beräknas genom en algoritm enligt beskrivning i kurs-PM.

Övriga krav för slutbetyg

Tillfällen med obligatorisk närvaro specificeras i kurs-PM

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Kerstin Forsberg

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KE2331

Ges av

CBH/Kemiteknik

Huvudområde

Kemiteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd