KF1020 Fördjupningsarbete i polymera och cellulosabaserade material 15,0 hp

Project Course in Polymer and Cellulose Based Materials

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutat fördjupningsarbete skall studenten kunna:

 • Tillämpa kunskap och färdigheter om organiska material inhämtade i tidigare kurser
 • Läsa och värdera vetenskaplig litteratur på engelska och svenska
 • Inhämta nödvändig information inför formulering av problem
 • Formulera frågeställningar kring ett problem och tillämpa metodik inom området
 • Planera och utföra ett större experimentellt arbete med anknytning till frågeställningarna
 • Värdera och dra slutsatser om experimentella data
 • Presentera en muntlig och skriftlig rapport baserat på den aktuella frågeställningen

Kursens huvudsakliga innehåll

Fördjupningsområdet mot Polymerer och Cellulosabaserade material ger en bred och fördjupad utbildning med fokus på organiska material, så som plast, gummi, kompositer och cellulosabaserade material. Fördjupningsarbetet behandlar syntes, framställning, egenskaper, karakterisering, bearbetning och långtidsegenskaper hos produkter framställda genom kemisk syntes (syntetiska polymerer) och/eller genom utnyttjandet av naturliga polymerer (polysackarider, proteiner, trä, naturfibrer m.fl.). Fördjupningens tillämpningsområden återfinns inom läkemedels-, skogs- (t.ex. papper), förpacknings-, elektronik, ytbehandlings-, kemiteknik- och övriga materialanvändande industrier.

I fördjupningsarbetets kursdel fördjupas och repeteras i seminarieform tillämplig organisk kemi för en djupare förståelse av de syntetiska och naturliga polymerernas struktur och egenskaper. Den nya utvecklingen av material genom imitation av naturliga polymerer, sk biomimetiska strukturer diskuteras. I projektdelen gör studenten en informationssökning kring den aktuella frågan och läser den svenska och engelska vetenskapliga litteratur som är nödvändig som grund för att kunna formulera frågeställningar kring ett problem. Därefter planerar och genomför studenten ett experimentellt arbete med sikte på att lösa frågeställningarna. De experimentella resultaten analyseras och värderas och arbetet rapporteras därefter skriftligt och muntligt. Rapporten granskas med avseende på innehåll och struktur med relevant referering till källor, figurer, tabeller och formler. Rapporten granskas ur språklig synpunkt varvid Skrivregler för svenska och engelska (TNC 100) användes. En engelsk eller svensk sammanfattning skall finnas i varje rapport. Varje student gör också en opposition på en annans arbete och i denna del skall studenten granska och ge synpunkter på ett tekniskt arbete samt kunna bemöta motsvarande synpunkter på eget arbete.
Fördjupningsarbetet kan utföras i Polymerteknologi, Polymera material, Ytbehandlingsteknik, Fiberteknologi, Träkemi/Massateknologi och Pappersteknik.

Behörighet

MH1000 Materiallära

Litteratur

Vetenskapliga artiklar.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 15,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänt projektarbete, 15 hp (PRO1)

Ges av

CBH/Fiber- och Polymerteknologi

Kontaktperson

Sigbritt Karlsson, sigbritt@polymer.kth.se, 08-790 70 37

Examinator

Sigbritt Karlsson <sigbritt@kth.se>

Övrig information

Ersätter 3E1325

Påbyggnad

KF2210 Polymerkemi, KF2270 Struktur och egenskaper hos organiska material, KF2280 Biofibrernas struktur och funktion

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.