Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalKF1050 Polymera material 7,0 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan KF1050 (VT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Denna kurs syftar till att orientera kursdeltagaren om polymera material. Polymera material, eller plaster som vi använder i dagligt tal, används i mycket stor utsträckning i vårt dagliga liv. Plastmaterial med vitt skilda egenskaper kan framställas och ofta skräddarsys materialegenskaperna med hänsyn till den tänkta produkten. Även om man inte kommer att arbeta med materialvalsfrågor är det viktigt att känna till grundläggande materialgrupper och olika begrepp i ett stort antal teknikområden. Kursen beskriver framställning, karaktärisering, fysikaliska, kemiska och mekaniska egenskaper hos polymera material på en övergripande nivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för begreppen monomer, polymer och plast
 • förklara begreppet glastransition, göra bedömning av glastemperaturen utifrån känd struktur
 • förstå kinetiska-, frivolyms- samt termodynamiska teorierna för glastransitionen.
 • förklara vad begreppet delkristallinitet innebär och beskriva den hierkiska uppbyggnaden av delkristallina polymerer, samt hur dessa kan studeras experimentellt
 • redogöra för begreppet viskoelasticitet
 • redogöra för provningsmetoderna dragprovning och krypprovning
 • redogöra för olika bearbetningsmetoder
 • beskriva de två huvudgrupperna av polymerbildande reaktioner (stegvisa och kedjevisa)
 • namnge enklare polymerer
 • redogöra för begreppen molekylvikt och molekylviktsfördelning
 • redogöra för begreppet sampolymerisation och vilka varianter av detta som existerar
 • kunna tillämpa grundläggande statistisk mekanik på formen hos polymerkedjor i olika tillstånd
 • förstå grunden för gummimaterials elasticitet

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik E, Fysik B och Kemi A

Rekommenderade förkunskaper

KD1160 Materialkemi eller motsvarande

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

”Polymer Science & Technology” av Joel R. Fried, ISBN 0-13-018168-4

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Examination, TEN1, 5hp, Betygsskala: A-F Laborationskurs, Lab1, 2hp, betyg: PF

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mats Johansson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KF1050

Ges av

CBH/Fiber- och Polymerteknologi

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Obligatorisk för studenter på civilingenjörsprogrammet i Materialdesign!