Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KF1050 Polymera material 7,0 hp

Denna kurs syftar till att orientera kursdeltagaren kring polymera material. Polymera material, eller plaster som vi använder i dagligt tal, används i mycket stor utsträckning i vårt dagliga liv. Plastmaterial med vitt skilda egenskaper kan framställas och ofta skräddarsys materialegenskaperna med hänsyn till den tänkta produkten.

Även om man inte kommer att arbeta med materialvalsfrågor är det viktigt att känna till grundläggande materialgrupper och olika begrepp i ett stort antal teknikområden.

Kursen beskriver framställning, karaktärisering, fysikaliska, kemiska och mekaniska egenskaper hos polymera material på en övergripande nivå.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-03-18 programstuderande

Anmälningskod

60254

Rubriker med innehåll från kursplan KF1050 (VT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Denna kurs syftar till att orientera kursdeltagaren om polymera material. Polymera material, eller plaster som vi använder i dagligt tal, används i mycket stor utsträckning i vårt dagliga liv. Plastmaterial med vitt skilda egenskaper kan framställas och ofta skräddarsys materialegenskaperna med hänsyn till den tänkta produkten. Även om man inte kommer att arbeta med materialvalsfrågor är det viktigt att känna till grundläggande materialgrupper och olika begrepp i ett stort antal teknikområden. Kursen beskriver framställning, karaktärisering, fysikaliska, kemiska och mekaniska egenskaper hos polymera material på en övergripande nivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • Beskriva polymerer, med hjälp av tex molmassa, struktur, konformation, konfiguration, transitioner
 • Beskriva vanliga polymerisationsreaktioner, såsom de generella reaktionsstegen och reaktionsmekanismerna
 • Med hjälp av beräkningar beskriva polymerer och polymerisationer, tex molmassa, omsättning, sammansättning
 • Förklara polymera materials egenskaper, tex hur mekaniska och reologiska egenskaper beror på polymerens struktur, morfologi, bearbetning
 • Motivera material- och processval för tillverkning av polymera detaljer
 • Relatera plast till dess miljöpåverkan med avseende på tex nedbrytning, stabilitet och återvinning
 • Genomföra och utvärdera laborativt arbete inom polymerteknologi, innefattande polymersyntes och bearbetningsmetoder

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik E, Fysik B och Kemi A

Rekommenderade förkunskaper

KD1260 Materialens kemi eller motsvarande

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 • Polymerteknologi: makromolekylär design,  Ann-Christine Albertsson, Ulrica Edlund, Karin Odelius, ISBN: 9789174154498. Den som vill köper den direkt från tryckeriet US-AB (www.us-ab.com). 
 • Fundamental Polymer Science, Gedde and Hedenqvist, Springer Nature, 2019: Kan laddas ner här: https://www.springer.com/gp/book/9783030297923
 • Applied Polymer Science, Gedde, Hedenqvist, Hakkarainen, Nilsson, Das, Springer Nature, 2021: Kan laddas ner här: https://ebookcentral-proquest-com.focus.lib.kth.se/lib/kth/detail.action?docID=6796337&pq-origsite=primo

Ytterligare utdelat material kommer finnas tillgängligt via Canvas

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarie, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övergångsbestämmelser

Kursen hade fram till och med VT 2023 följande momentindelning

 • LAB1 - Laborationer/Laborations, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 – Skriftlig tentamen/Written exam, 5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, Fx, F

Kursen kommer ha följande momentindelning VT 2024

 • LAB1 - Laborationer/Laborations, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarie/Seminar, 2,0 hp, betygsskala: A, C, E, Fx, F
 • TEN2 – Skriftlig tentamen/Written exam, 3 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, Fx, F

En ny kurs med kurskoden CK1050 ska inrättas vilken kommer ha följande momentindelning från och med VT 2025

 • LAB1 - Laborationer/Laborations, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarie/Seminar, 2,5 hp, betygsskala: A, C, E, Fx, F
 • TEN1 – Skriftlig tentamen/Written exam, 3 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, Fx, F

Studenterna ska kontakta examinator för information om seminarier och tentamen.

 • Moment TEN1 – efter att kursen slutat ges kommer skriftlig tentamen ges fyra gånger under efterföljande två år [1) omtentamenperiod i aug HT24 2) tentaperiod 4 VT25 3) omtentamenperiod i aug HT25 4) tentaperiod 4 VT26]
 • SEM1 – efter att kursen slutat ges kommer seminarie ges två gånger under efterföljande två år.