Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalKF206X Examensarbete inom polymera material, avancerad nivå 30,0 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan KF206X (VT 2014–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Ingen information tillagd

Lärandemål

Studenten ska:

  • kunna tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter som förvärvats inom teknikområdet på ett givet problem
  • inom givna ramar, även med begränsad information, självständigt kunna analysera och diskutera komplexa frågeställningar, samt hantera större problem på avancerad nivå inom teknikområdet
  • reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras vetenskapliga resultat
  • kunna dokumentera och presentera sitt arbete, för given målgrupp, med högt ställda krav på struktur, formalia och språkhantering
  • kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Examensarbetet ska utgöra en del av en fördjupning inom programmet och ska normalt utföras under utbildningens sista termin. Huvuddelen av studierna inom civilingenjörsutbildning respektive masterutbildningen ska vara avklarade innan examensarbetet får påbörjas.

För antagna till civilingenjörsprogram 300 hp:

För att påbörja examensarbete på avancerad nivå ska minst 240 högskolepoäng från kurser inom utbildningsprogrammet vara avklarade varav minst 110 hp ska vara från obligatoriska kurser i årskurserna 1–2.

För antagna, före 2007-07-01, till civilingenjörsprogram 270 hp:
För att påbörja examensarbete på avancerad nivå ska minst 210 högskolepoäng från kurser inom utbildningsprogrammet vara avklarade varav minst 110 hp ska vara från obligatoriska kurser i årskurserna 1–2.

För antagna till masterprogram 120 hp:
För att påbörja examensarbete på avancerad nivå ska minst 60 högskolepoäng inom utbildningsprogrammet vara avklarade innan examensarbetet påbörjas.

Rekommenderade förkunskaper

Huvuddelen av dina studier ska vara avklarade, d.v.s. minst 210 hp om du studerar på 270 hp-programmet och 240 hp om du studerar på 300 hp-programmet. Om du är mastersstuderande ska du ha uppnått minst 60 hp.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteraturen bestäms individuellt beroende på uppgiften. Kurslitteratur kan även föreslås av examinator eller handledare.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • XUPP - Examensuppgift, 30,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Ulf Gedde

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KF206X

Ges av

CBH/Fiber- och Polymerteknologi

Huvudområde

Kemiteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Innan du påbörjar ditt examensarbete ska du ansöka om att få börja exjobba. Det gör du genom att lämna in fullständigt ifylld och påskrivet examensarbetetsblankett till Kansli BIO/CHE.

Ordinarie examinator är Ulf Gedde.
Även följande personer kan vara examinatorer beroende på projektets inriktning: Mikael Hedenqvist