Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalKF2130 Polymerkemi 7,5 hpAdministrera Om kursen

Polymerkemi är en multidisciplinär vetenskap som behandlar kemiska synteser och egenskaper av polymerer.
 
I denna polymerkemikurs presenteras de vanligaste syntesteknikerna och metoderna, vilka används både inom akademi och industri för att tillverka många olika typer av polymerer. Utmaningarna och den senaste utvecklingen vid produktion av etablerade termoplaster och elastomerer från förnybara källor för att erhålla hållbara polymermaterial diskuteras.

Alla stora syntetiska metoder behandlas, stegvis polymerisation och kedjevis polymerisation inklusive jonpolymerisation, radikalpolymersation, koordinationspolymerisation och ringöppningspolymerisation. Syntetiska reaktioner på polymerer presenteras också som ett verktyg för att modifiera polymerens egenskaper.

Tyngdpunkten i kursen ligger på hur syntetiska metoder används för att kontrollera strukturella egenskaper/funktioner som t.ex. molekylvikt, förgrening, tvärbindning och kristallinitet.
 

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan KF2130 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Denna kurs beskriver de viktigaste polymerisationsreaktionerna, med fokus på deras reaktionsmekanismer och kinetik. Till vanliga polymerisationer hör stegvis polymerisation och kedjevis polymerisation (radikal-, jon- och koordinationspolymerisation). Kursen inkluderar också mer avancerade polymerisationsreaktioner såsom sampolymerisation, kontrollerad radikalpolymerisation, heterogen polymerisation och ringöppningspolymerisation. Polymerisationsprinciper inkluderar bulk-, lösningsmedels-, suspensions-, emulsions- och gränsskiktspolymerisation. Varje metod inkluderar både en teoretisk kunskap och experimentella procedurer samt exempel på funktionella material tillverkade med respektive metod. Utöver teori fokuserar också kursen på beräkningar och förutsägelser av viktiga parameterar och lösningar resultat för polymerisationerna, vilket bland annat inkluderar polymerisationsgrad, medelmolekylvikt, funktionalitet, gelpunkt, kinetisk kedjelängd, kastighetskontanterhastighetskonstanter, sampolymerisationssammansättningar osv.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten
för att få godkänt på kursen kunna:

 • Förklara de generella reaktionsstegen och reaktionsmekanismerna för vanliga polymerisationsreaktioner
 • Beskriva och jämföra polymerisationsprinciperna
 • Beräkna parametrar och resultat för polymerisationsreaktionerna
 • Utvärdera polymerisationsreaktionerna från ett ”grön kemi” perspektiv
 • Praktiskt kunna utföra olika typer av polymerisationsreaktioner
 • Presentera och utvärdera laboratorieuppgifter skriftligt

för att få ett högre betyg än D kunna:

 • Förklara de generella reaktionsstegen och reaktionsmekanismerna för mer avancerade polymerisationsreaktioner
 • Beskriva och jämföra olika polymerisationsreaktioner

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:
50 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och programmering eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

KF1010 Polymerteknik med cellulosateknologi eller KF1040 Polymerteknik för CL-programmet, samt tre års utbildning inom kemivetenskap, eller motsvarande kunskaper.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB2 - Laborationskurs, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Tillfällen med obligatorisk närvaro specificeras i kurs-PM.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Ulrica Edlund

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KF2130

Ges av

CBH/Fiber- och Polymerteknologi

Huvudområde

Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

KF2190 Polymera material: Struktur och egenskaper
KF3090 Polymerkemi

Övrig information

Ersätter 3E1141 och även kursen KF2210