KF2130 Polymerkemi 7,5 hp

Polymer Chemistry

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

Polymerkemi är en multidisciplinär vetenskap som behandlar kemiska synteser och egenskaper av polymerer.
 
I denna polymerkemikurs presenteras de vanligaste syntesteknikerna och metoderna, vilka används både inom akademi och industri för att tillverka många olika typer av polymerer. Utmaningarna och den senaste utvecklingen vid produktion av etablerade termoplaster och elastomerer från förnybara källor för att erhålla hållbara polymermaterial diskuteras.

Alla stora syntetiska metoder behandlas, stegvis polymerisation och kedjevis polymerisation inklusive jonpolymerisation, radikalpolymersation, koordinationspolymerisation och ringöppningspolymerisation. Syntetiska reaktioner på polymerer presenteras också som ett verktyg för att modifiera polymerens egenskaper.

Tyngdpunkten i kursen ligger på hur syntetiska metoder används för att kontrollera strukturella egenskaper/funktioner som t.ex. molekylvikt, förgrening, tvärbindning och kristallinitet.
 

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Kemi och kemiteknik
  Kemiteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT19 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT19 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10087

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 7

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Ulrica Edlund <edlund@polymer.kth.se>

 • Lärare

  Karin Odelius <hoem@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast för SAP

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 för programstuderande

HT18 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10065

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 7

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Ulrica Edlund <edlund@polymer.kth.se>

 • Lärare

  Karin Odelius <hoem@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast för SAP-studenter

HT18 Doktorand för fristående studerande

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10200

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 1

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Ulrica Edlund <edlund@polymer.kth.se>

 • Lärare

  Karin Odelius <hoem@kth.se>

 • Målgrupp

  För doktorander på KTH

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten
för att få godkänt på kursen kunna:

 • Förklara de generella reaktionsstegen och reaktionsmekanismerna för vanliga polymerisationsreaktioner
 • Beskriva och jämföra polymerisationsprinciperna
 • Beräkna parametrar och resultat för polymerisationsreaktionerna
 • Utvärdera polymerisationsreaktionerna från ett ”grön kemi” perspektiv
 • Praktiskt kunna utföra olika typer av polymerisationsreaktioner
 • Presentera och utvärdera laboratorieuppgifter skriftligt

för att få ett högre betyg än D kunna:

 • Förklara de generella reaktionsstegen och reaktionsmekanismerna för mer avancerade polymerisationsreaktioner
 • Beskriva och jämföra olika polymerisationsreaktioner

Kursens huvudsakliga innehåll

Denna kurs beskriver de viktigaste polymerisationsreaktionerna, med fokus på deras reaktionsmekanismer och kinetik. Till vanliga polymerisationer hör stegvis polymerisation och kedjevis polymerisation (radikal-, jon- och koordinationspolymerisation). Kursen inkluderar också mer avancerade polymerisationsreaktioner såsom sampolymerisation, kontrollerad radikalpolymerisation, heterogen polymerisation och ringöppningspolymerisation. Polymerisationsprinciper inkluderar bulk-, lösningsmedels-, suspensions-, emulsions- och gränsskiktspolymerisation. Varje metod inkluderar både en teoretisk kunskap och experimentella procedurer samt exempel på funktionella material tillverkade med respektive metod. Utöver teori fokuserar också kursen på beräkningar och förutsägelser av viktiga parameterar och lösningar resultat för polymerisationerna, vilket bland annat inkluderar polymerisationsgrad, medelmolekylvikt, funktionalitet, gelpunkt, kinetisk kedjelängd, kastighetskontanterhastighetskonstanter, sampolymerisationssammansättningar osv.

Behörighet

För programstudenter vid KTH krävs:
Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:
50 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och programmering eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

KF1010 Polymerteknik med cellulosateknologi eller KF1040 Polymerteknik för CL-programmet, samt tre års utbildning inom kemivetenskap, eller motsvarande kunskaper.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination

 • LAB2 - Laborationskurs, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Krav för slutbetyg

Tillfällen med obligatorisk närvaro specificeras i kurs-PM.

Ges av

CBH/Fiber- och Polymerteknologi

Examinator

Ulrica Edlund <edlund@polymer.kth.se>

Övrig information

Ersätter 3E1141 och även kursen KF2210

Påbyggnad

KF2190 Polymera material: Struktur och egenskaper
KF3090 Polymerkemi

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.