Hoppa till huvudinnehållet

KF2140 Polymerfysik 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper i fysikalisk polymerkemi inklusive de olika tillstånd som polymerera material kan befinna sig i, konfiguration, konformation, molekylvikt, fysikalisk-kemiska beteende hos polymerer samt grundläggande karakterisering av struktur och egenskaper.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan KF2140 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Konformationen och konfigurationen av polymerkedjan. Molekylvikt och molekylviktsbestämning. Beteendet hos polymerer i lösningar, blandningar och flerkomponentsystem. Tvärbundna polymerer och gummielasticitet. Det amorfa tillståndet och glastransition. Morfologi och kristallint tillstånd. Modellering och simulering av polymerer. Hållbarhet av polymera material. Nedbrytning av polymerer.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Förklara koncept och lösa problem kopplade till polymerfysik
  • Beskriva polymerernas beteende baserat på deras struktur och fysikaliska tillstånd
  • Utföra laboratoriearbete för att karakterisera polymerer genom experimentella tekniker och grundläggande datorsimuleringar
  • Presentera och utvärdera laboratorieuppgifter skriftligt och muntligt
  • Reflektera över materialens hållbarhet

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen i naturvetenskap eller teknik omfattande minst 75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik. Engelska B/6.

Rekommenderade förkunskaper

KF1010 Polymerteknologi med cellulosateknologi  eller motsvarande

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LABA - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TENA - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Tillfällen med obligatorisk närvaro specificeras i kurs-PM.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KF2140

Ges av

Huvudområde

Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

KF2130 Polymerkemi
KF2190 Polymera material: struktur och egenskaper.

Övrig information

Ersätter 3E1142