KF2140 Polymerfysik 7,5 hp

Polymer Physics

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

Kursen ger grundläggande kunskaper i fysikalisk polymerkemi inklusive de olika tillstånd som polymerera material kan befinna sig i, konfiguration, konformation, molekylvikt, fysikalisk-kemiska beteende hos polymerer samt grundläggande karakterisering av struktur och egenskaper.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Kemi och kemiteknik
  Kemiteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT19 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10083

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 7

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Minna Hakkarainen <minna@kth.se>

 • Lärare

  Jakob Wohlert <jacke@kth.se>

  Minna Hakkarainen <minna@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast för SAP

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 för programstuderande

HT18 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT18 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10063

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 7

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Minna Hakkarainen <minna@kth.se>

 • Lärare

  Minna Hakkarainen <minna@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast för SAP-studenter

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Förklara koncept och lösa problem kopplade till polymerfysik
 • Beskriva polymerernas beteende baserat på deras struktur och fysikaliska tillstånd
 • Utföra laboratoriearbete för att karakterisera polymerer genom experimentella tekniker och grundläggande datorsimuleringar
 • Presentera och utvärdera laboratorieuppgifter skriftligt och muntligt
 • Reflektera över materialens hållbarhet

Kursens huvudsakliga innehåll

Konformationen och konfigurationen av polymerkedjan. Molekylvikt och molekylviktsbestämning. Beteendet hos polymerer i lösningar, blandningar och flerkomponentsystem. Tvärbundna polymerer och gummielasticitet. Det amorfa tillståndet och glastransition. Morfologi och kristallint tillstånd. Modellering och simulering av polymerer. Hållbarhet av polymera material. Nedbrytning av polymerer.

Behörighet

För programstudenter vid KTH krävs:
Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:
50 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och programmering eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

KF1010 Polymerteknologi med cellulosateknologi  eller motsvarande

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination

 • LAB1 - Laborationskurs, 3,7, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningskurs, 0,8, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Krav för slutbetyg

Tillfällen med obligatorisk närvaro specificeras i kurs-PM.

Ges av

CBH/Fiber- och Polymerteknologi

Examinator

Minna Hakkarainen <minna@kth.se>

Övrig information

Ersätter 3E1142

Påbyggnad

KF2130 Polymerkemi
KF2190 Polymera material: struktur och egenskaper.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.