Hoppa till huvudinnehållet

KF2190 Polymera material: Struktur och egenskaper 7,5 hp

Kursdelen polymerteknologi har som övergripande syfte att ge detaljerad kunskap om de polymera materialens struktur, egenskaper och applikationer.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan KF2190 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen syftar till att utöka kunskapen för polymerisationsmetoder och fysiska egenskaperna hos de tillverkade materialen genom att ge en detaljerad insikt i polymera materials struktur, egenskaper och tillämpningar. Detta kommer att möjliggöra välgrundade materialval för givna tillämpning och en förståelse för inverkan av den kemiska strukturen på polymerens egenskaper.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Förklara och relatera polymera materials egenskaper till deras kemiska struktur.

Identifiera polymera material och välja ett polymert material för en given applikation med hänsyn tagen till dess struktur, egenskaper, dess kommersiella tillgänglighet och miljöpåverkan.

Förklara hur valet av syntesmetod för ett polymert material och tillsats av additiv påverkar egenskaperna hos den resulterande produkten.

Med begränsade riktlinjer kunna planera och utföra ett projektbaserat laborativt arbete med hänsyn tagen till de miljömässiga aspekterna av de använda och framställda kemikalierna samt presentera projektet i form av en poster med hänsyn tagen till given målgruppen.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:
50 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och programmering eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

KF1010 Polymerteknologi med cellulosateknologi eller motsvarande

Minst en av följande kurser och gärna båda:
KF2130 Polymerkemi 
KF2140 Polymerfysik
eller motsvarande

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM. Kurslitteraturen lånas ut mot en depositionsavgift i mån av tillgång.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LABA - Laborationer, 3,5 hp, betygsskala: P, F
  • TENA - Muntlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Tillfällen med obligatorisk närvaro specificeras i kurs-PM.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KF2190

Ges av

Huvudområde

Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Ersätter 3E1147