KF2480 Bioraffinaderiets kemi 7,5 hp

Chemistry of a Biorefinery

Kemiska reaktioner under mekanisk fiberfriläggning, kemiska reaktioner under kemisk fiberfriläggning, kemiska reaktioner under ångexplosion, kemiska reaktioner under starksyrahydrolys, blekningens kemi, genering och lagring av processkemikalier, analytiska metoder i bioraffinaderiet, bioraffinaderiet och miljön, kemiska kretslopp i bioraffinaderiet.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Kemi och kemiteknik
  Kemiteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande INSTÄLLD

VT20 för programstuderande

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Det finns en forskarkurs, de cellulosatakniska porcessernas kemi, som kan samläsas med ovanstådende kurs, och den har lite ytterligare forskningsrelaterat innehåll. Kontakta Gunnar Henriksson för information.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

• sammanfatta vetenskaplig information till en skriftlig rapport samt göra en muntlig framställning av denna

• redogöra för olika metoder för bioraffinaderi av biomassa inklusive kemiska reaktioner och dess för- och nackdelar

• rita och beskriva reaktionsmekanismer för reaktionerna med vedpolymerer och extraktivämnen under soda-, sulfit- och sulfatkok samt under ångexplosion och organosolv tekniker

• rita och beskriva reaktionsmekanismer för reaktionerna som sker under åldring av mekanisk och kemisk massa

• utveckla en förståelse för hur växtfiberns hierarkiska struktur påverkas under bioraffinaderiets processer och åldring för att kunna förutsäga denna

• kritiskt bedöma effekter på egenskaper och miljö vid process- och råvaruförändringar

• beskriva process, struktur och egenskaper hos cellulosa- och ligninderivat samt övriga kemikalier från växtbiomassa

• förutsäga struktur och egenskaper hos växtcellväggspolymerer och fibrer vid processbyte

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen består av föreläsningar, en seminarieuppgift och eventuellt laborationer.

Föreläsningar:
Kemiska reaktioner under mekanisk fiberfriläggning, kemiska reaktioner under kemisk fiberfriläggning, kemiska reaktioner under ångexplosion, kemiska reaktioner under starksyrahydrolys, blekningens kemi, genering och lagring av processkemikalier, analytiska metoder i bioraffinaderiet, bioraffinaderiet och miljön, kemiska kretslopp i bioraffinaderiet.

Behörighet

För programstudenter vid KTH krävs:
Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:
50 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och programmering eller motsvarande.

För fristående studerande krävs:
50 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och programmering eller motsvarande, samt dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

KF2460 Biofibrernas kemi eller BB2420 Glykobiologi och kolhydratsteknologi, eller ha motsvarande förkunskaper. Gamla kursen Träkemi och Träbioteknik går också bra.

Litteratur

The Ljungberg textbook Chemistry of a Biorefinery

Examination

 • SEM1 - Seminarieuppgift, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Tentamen (TEN1; 6 hp)
Seminarieuppgift (SEM1; 1.5 hp)

Slutbetyg på kursen: Studenten betygssätts efter en sammanvägning av tentamensresultat och den muntliga och skriftliga presentationen av seminarieuppgiften.

Ges av

CBH/Fiber- och Polymerteknologi

Examinator

Martin Lawoko <lawoko@kth.se>

Övrig information

Kursen har delvis liknande  innehåll som kursen KF2020 Massaframställningens kemi.

Endast en av kurserna KF2480 och KF2020 får tas med i examen.

Påbyggnad

Examnesarbete

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.