Hoppa till huvudinnehållet

KF2480 Bioraffinaderiets kemi 7,5 hp

Kemiska reaktioner under mekanisk fiberfriläggning, kemiska reaktioner under kemisk fiberfriläggning, kemiska reaktioner under ångexplosion, kemiska reaktioner under starksyrahydrolys, blekningens kemi, genering och lagring av processkemikalier, analytiska metoder i bioraffinaderiet, bioraffinaderiet och miljön, kemiska kretslopp i bioraffinaderiet.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan KF2480 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består av föreläsningar, en seminarieuppgift och eventuellt laborationer.

Föreläsningar:
Kemiska reaktioner under mekanisk fiberfriläggning, kemiska reaktioner under kemisk fiberfriläggning, kemiska reaktioner under förbehandling processer av biomassa, kemiska reaktioner under starksyrahydrolys, genering och lagring av processkemikalier, , bioraffinaderiet och miljön, kemiska kretslopp i bioraffinaderiet, platformkemikalier och materiel koncept.

Lärandemål

För godkänt betyg ska studenterna efter avslutad kurs kunna:

 • Visa förståelse för mekanismerna för massa- och bioraffinaderitekniker
 • Förstå och kunna förutspå hur den hierarkiska strukturen för växt fibrer påverkas under bioraffinaderiprocesser
 • Första principerna för karakteriserings tekniker och hur dessa kan appliceras för substrat från bioraffinaderi
 • Visa förståelse för kemiska och fysikaliska aspekter av processer för produktion av cellulosa- och ligninderivat, platformkemikalier och andra kemiska produkter från växtbiomassa med hänsyn tagen till ett hållbart samhälle
 • Visa förmåga för literatursökning, rapport skrivning och muntligt presentation av seminarier uppgiften

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

 • Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:50 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och programmering eller motsvarande.
 • Att har gått kursen Biofibrernaskemi (KF2460) eller dylikt kurs i biofibrernas kemi.

Rekommenderade förkunskaper

KF2460 Biofibrernas kemi eller BB2420 Glykobiologi och kolhydratsteknologi, eller ha motsvarande förkunskaper. Gamla kursen Träkemi och Träbioteknik går också bra.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

The Ljungberg textbook Chemistry of a Biorefinery

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • SEMB - Seminarium, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TENB - Skriftlig tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KF2480

Ges av

Huvudområde

Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Examnesarbete

Övrig information

Kursen har delvis liknande  innehåll som kursen KF2020 Massaframställningens kemi.

Endast en av kurserna KF2480 och KF2020 får tas med i examen.