KF2480 Bioraffinaderiets kemi 7,5 hp

Chemistry of a Biorefinery

Kemiska reaktioner under mekanisk fiberfriläggning, kemiska reaktioner under kemisk fiberfriläggning, kemiska reaktioner under ångexplosion, kemiska reaktioner under starksyrahydrolys, blekningens kemi, genering och lagring av processkemikalier, analytiska metoder i bioraffinaderiet, bioraffinaderiet och miljön, kemiska kretslopp i bioraffinaderiet.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen består av föreläsningar, en seminarieuppgift och eventuellt laborationer.

Föreläsningar:
Kemiska reaktioner under mekanisk fiberfriläggning, kemiska reaktioner under kemisk fiberfriläggning, kemiska reaktioner under ångexplosion, kemiska reaktioner under starksyrahydrolys, blekningens kemi, genering och lagring av processkemikalier, analytiska metoder i bioraffinaderiet, bioraffinaderiet och miljön, kemiska kretslopp i bioraffinaderiet.

Lärandemål *

För godkänt betyg ska studenterna efter avslutad kurs kunna:

  • Visa förståelse för mekanismerna för massa- och bioraffinaderitekniker
  • Förstå och kunna förutspå hur den hierarkiska strukturen för växt fibrer påverkas under bioraffinaderiprocesser
  • Första principerna för karakteriserings tekniker och hur dessa kan appliceras för substrat från bioraffinaderi
  • Visa förståelse för kemiska och fysikaliska aspekter av processer för produktion av cellulosa- och ligninderivat, platformkemikalier och andra kemiska produkter från växtbiomassa

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

KF2460 Biofibrernas kemi eller BB2420 Glykobiologi och kolhydratsteknologi, eller ha motsvarande förkunskaper. Gamla kursen Träkemi och Träbioteknik går också bra.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

The Ljungberg textbook Chemistry of a Biorefinery

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • TENA - Skriftlig tentamen, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Martin Lawoko

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KF2480

Ges av

CBH/Fiber- och Polymerteknologi

Huvudområde *

Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Examnesarbete

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Kursen har delvis liknande  innehåll som kursen KF2020 Massaframställningens kemi.

Endast en av kurserna KF2480 och KF2020 får tas med i examen.