KF2490 Biokompositer 7,5 hp

Biocomposite Materials

Biokompositer bestär av två eller fler distinkta fysikaliska faser, och strukturen kan skräddarsys för att ge en vitt spann av fysikaliska och kemiska egenskaper. Principer för tillverkning och struktur-egenskapssamband förklaras.

Biokompositer från biobaserade råvaror är viktiga för samhällets framtida behov. Även biomedicinska tillämpningar är lovande i detta sammanhang. Speciellt fokus läggs nanostrukturerade biokompositer, som är inspirerade av lastbärande material i naturen. Trämaterial kommer också presenteras ur ett kompositmekaniskt perspektiv. Grundläggande begrepp från kompositmekanik kommer presenteras och diskuteras. Effekter av gränsytor, matris, fiberorientering, dispersion och koncentration på egenskaper kommer behandlas. Fallstudier om kemomekaniska funtioner och kemisk modifierng av cellulosabaserade kompostier.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Biokompositer bestär av två eller fler distinkta fysikaliska faser, och strukturen kan skräddarsys för att ge en vitt spann av fysikaliska och kemiska egenskaper. Principer för tillverkning och struktur-egenskapssamband förklaras.

Biokompositer från biobaserade råvaror är viktiga för samhällets framtida behov. Även biomedicinska tillämpningar är lovande i detta sammanhang. Speciellt fokus läggs nanostrukturerade biokompositer, som är inspirerade av lastbärande material i naturen. Trämaterial kommer också presenteras ur ett kompositmekaniskt perspektiv. Grundläggande begrepp från kompositmekanik kommer presenteras och diskuteras. Effekter av gränsytor, matris, fiberorientering, dispersion och koncentration på egenskaper kommer behandlas. Fallstudier om kemomekaniska funtioner och kemisk modifierng av cellulosabaserade kompostier.

Lärandemål *

Efter kursens avslut ska studenten kunna

- beskriva befintliga konstruktionsmaterial från förnyelsebara plant- och träråvaror

- beskriva befintliga biologiska kompositmaterial i vävnader och biomedicinska material som används som implantat

- förstå sambandet mellan kompositstruktur på mikro- eller nanometerskala och makroskopiska egenskaper, däribland grundläggande mikromekanik för kompositmaterial

- förstå funktionen hos hierarkiska materialstrukturer i biologiska kompositer som t.ex. trä och benvävnad

- förklara begreppet biomimetik och dess möjliga roll i design av konstruktionsmaterial

- genomföra ett begränsat litteraturstudium inom ett givet ämne vid forskningsfronten inom kursens område

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:
75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Baskunskaper i kemi och materialvetenskap motsvarande 60 hp

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Vetenskapliga artiklar som delas ut vid föreläsningarna.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • LAB1 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • LIT1 - Literaturuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Lars Berglund

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KF2490

Ges av

CBH/Fiber- och Polymerteknologi

Huvudområde *

Bioteknik, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd