Inför kursvalKH1121 Organisk kemi 9,0 hpAdministrera Om kursen

Kursens ger grundläggande kunskaper om organiska föreningars struktur, reaktioner och syntes. Kursen ger även en orientering om polymerer och naturprodukter. 

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Grundläggande avsnitt om organiska föreningars struktur och reaktivitet.

Bindningsförhållanden, reaktiva centra och reaktionsmekanismer, reaktionstyper och syntesmetoder.

Praktiskt syntesarbete.

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva organiska molekyler med olika strukturrepresentationer samt beskriva struktur och egenskaper för de vanligaste funktionaliteterna
 • använda stereokemiska begrepp och IUPACs nomenklatursystem för okomplicerade strukturer med vanligt förkommande funktionaliteter
 • använda kurviga pilar för att beskriva elektronflödet i organiska reaktioner
 • redogöra för samband mellan struktur och reaktivitet
 • beskriva viktiga reaktioner och deras mekanismer
 • redogöra för de tolv principerna för grön kemi
 • utnyttja den kemiska litteraturen för riskanalyser och experimentella metoder
 • tillämpa experimentella metoder för syntes, rening, separation och identifiering av organiska föreningar

För högre betyg ska studenten dessutom kunna:

 • föreslå enklare synteser och syntesstrategier för olika målmolekyler

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy11/Vux12)

Områdesbehörighet A8

Grundläggande behörighet samt Särskild behörighet motsvarande: Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012

Områdesbehörighet 8.

Grundläggande behörighet samt Särskild behörighet motsvarande: Matematik D, Fysik B och Kemi A. I vart och ett av ämnena krävs betyget Godkänd eller 3.

Rekommenderade förkunskaper

KH1123 Allmän kemi 1 

KH1124 Allmän kemi 2 

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Okuyama T, Maskill H, Organic Chemistry, a Mechanistic Approach, Oxford University Press, 2013

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Slutbetyget grundas på betyget på TEN1.

Övriga krav för slutbetyg *

Tillfällen med obligatorisk närvaro specificeras i kurs-PM.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Thord Franzén

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KH1121

Ges av

CBH/Ingenjörspedagogik

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

KH1408 Spektroskopiska metoder i organisk kemi