Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KH1122 Analytisk kemi 7,5 hp

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska skaffa sig teoretiska och praktiska kunskaper om grundläggande analytisk kemi och moderna analytiska mätmetoder. Kursen innehåller föreläsningar, laborationer och ett mindre projektarbete.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 TIKED programstuderande

Anmälningskod

60633

Rubriker med innehåll från kursplan KH1122 (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Behandling av mätdata med statistik, provhantering, gravimetri, titrering, sensorer och spektroskopi tas upp teoretiskt och praktiskt.

En datorövning i Excel behandlar mätdata, beräkningar och utformning av en kalibreringskurva för kvantitativ analys av okänt prov.

Ett projekt innehållande studiebesök som belyser analytiska kemins betydelse i samhället och kopplingen till hållbar utveckling.

Lärandemål

Det övergripande målet med den här kursen är att ge teoretiska och praktiska kunskaper om grundläggande analytisk kemi och analytiska mätmetoder.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Beskriva principerna för grundläggande analysmetoder samt utföra beräkningar som hör till den kvantitativa analysen. Presentera resultat med felosäkerhet.
  • Vid laborativt arbete använda några grundläggande kvantitativa analysmetoder för att producera resultat samt presentera och värdera dessa.
  • Redogöra för vilka analystekniker som används på ett företag eller hos annan aktör i samhället  samt hur hållbar utveckling hanteras i verksamheten.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy11/Vux12)

Områdesbehörighet A8

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet motsvarande: Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012

Områdesbehörighet 8.

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet motsvarande: Matematik D, Fysik B och Kemi A. I vart och ett av ämnena krävs betyget Godkänd eller 3.

Rekommenderade förkunskaper

KH1123 Allmän kemi 1 samt KH1124 Allmän kemi 2 eller motsvarande

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Daniel C. Harris “Quantitative Chemical Analysis”, Freeman and Company, nionde upplagan 2016 (ISBN-13: 978-1-4641-3538-5).

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LABA - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projekt, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Slutbetyget bestäms av betyget på TEN1.

Tillfällen med obligatorisk närvaro specificeras i kurs-PM.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Kemi och kemiteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

KH1324 Analytisk kemi 2.