Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalKH1150 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 9,0 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan KH1150 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Utbildningen och ingenjörsrollen: Kemin i samhället, hållbar utveckling. Ett projekt, som behandlar ett problemområde eller en frågeställning som är typisk för utbildningsområdet.

Datorsystem och datorn som arbetsverktyg: Uppbyggnad och funktion, grafiska gränssnitt, ordbehandling och kalkyl, datornätverk, datorkommunikation.

Arbete i projekt: Planering, strukturering och arbetsfördelning. Kravbeskrivning, projektplan och tidplan. Användning av dokumenterade arbetsmetoder. Projektmöten, protokoll, uppföljning och projektrapport.

Presentations- och informationsteknik: Informationssökning. Att dokumentera arbete, metoder och resultat. Rapportskrivning. Muntlig presentationsteknik. Datorbaserade presentationshjälpmedel.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge den studerande en överblick över utbildningsområdet, en inblick i ingenjörsrollen och kunskaper om ingenjörsmässiga arbetsmetoder.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva kemiingenjörens roll och arbetsfält
 • använda datorn som arbetsverktyg
 • söka information i tryckta och elektroniska resurser
 • tillämpa projektorienterat arbetssätt på ett förelagt projekt
 • delta i en projektgrupp och aktivt bidra till projektets resultat
 • presentera sitt arbete i en teknisk rapport
 • planera och genomföra en muntlig presentation
 • beskriva de olika dimensionerna av hållbar utveckling samt analysera hållbarhetsaspekter i olika typer av projekt och verksamheter

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy11/Vux12)

Grundläggande behörighet samt;

Särskild behörighet motsvarande: Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012

Grundläggande behörighet samt;

Särskild behörighet motsvarande: Matematik D, Fysik B och Kemi A. I vart och ett av ämnena krävs betyget Godkänd eller 3.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Andersen E. S., Schwencke E. ”Projektarbete – en vägledning för studenter” Studentlitteratur, 2013

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 4,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN1 - Övningar, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Tillfällen med obligatorisk närvaro specificeras i kurs-PM.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Sara Thyberg Naumann

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KH1150

Ges av

CBH/Ingenjörspedagogik

Huvudområde

Kemi och kemiteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Sara Thyberg Naumann (stn@kth.se)

Övrig information

Obligatorisk för TIKED åk 1.

Kursen kan ej läsas av andra studenter.

Ersätter 6D2901