Hoppa till huvudinnehållet

KH1223 Bioteknik 7,5 hp

Bioteknik är ett samlingsnamn för de tekniker som använder sig av levande organismer eller ämnen som härstammar från levande materia. Exempel på områden där biotekniken är viktig är läkemedel, livsmedel, tvättmedel och vattenrening. I ämnet bioteknik ingår vetenskaperna biokemi och mikrobiologi som är läran om cellens kemi respektive läran om mikroorganismer.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan KH1223 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger en översiktlig kunskap inom olika cellers organisation, deras energiutbyten samt struktur, funktion och egenskaper hos biologiska makromolekyler. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment.

Följande delar kommer att behandlas i kursen:

 • Proteinsyntes från DNA till protein.
 • Olika cellers organisation.
 • Grundläggande metabolism.
 • Struktur och funktion av biologiska makromolekyler, tex kolhydrater, proteiner.
 • Bioprocessteknik.
 • Enzymers struktur och funktion.
 • Beskrivning av genteknikens möjligheter samt några av de vanligaste molekylärbiologiska metoder som används idag.
 • Grundläggande mikrobiologi.
 • Laborationer i grundläggande mikrobiologi och molekylärbiologiska metoder.
 • Litteraturstudie rörande ett biotekniskt ämne.
 • Kritisk granskning och diskussion angående aktuella frågor inom bioteknik.

Lärandemål

Bioteknik är ett samlingsnamn för de tekniker som använder sig av levande organismer eller ämnen och makromolekyler som härstammar från levande materia. Exempel på områden där biotekniken är viktig är läkemedel, livsmedel, tvättmedel, kemisk industri och vattenrening. I ämnet bioteknik ingår vetenskaperna biokemi och mikrobiologi som är läran om cellens kemi respektive läran om mikroorganismer.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Redogöra för grundläggande begrepp rörande cellers struktur, funktion och metabolism.
 • Förklara grundläggande begrepp rörande biomolekylers struktur och funktion.
 • Redogöra för grundläggande begrepp rörande bakterier, både avseende befrämjande såväl som förhindrande av deras tillväxt.
 • Söka reda på vetenskaplig information kring ett biotekniskt ämne och presentera en sammanfattning därav.
 • Tillämpa etiska principer på en bioteknologisk frågeställning.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

KH1121 Organisk kemi

Rekommenderade förkunskaper

KH1121 Organisk kemi eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LIT1 - Litteraturuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarium, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Slutbetyget grundas på betyget på TEN1.

Övriga krav för slutbetyg

Tillfällen med obligatorisk närvaro specificeras i kurs-PM.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Per-Olof Syrén

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KH1223

Ges av

CBH/Industriell bioteknologi

Huvudområde

Bioteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Per-Olof Syrén, perrasyr@kth.se, tel. 08-790 65 08