Hoppa till huvudinnehållet

KH1252 Företagsekonomi 4,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan KH1252 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Företagsformer. Företagens villkor och företagets interaktion med omvärlden.

Organisationsprinciper, företagskultur, kvalitetsuppfattning, ledningsfilosofi och andra mjuka värdens och egenskapers påverkan på affärsprocesser. Formella och informella strukturer i organisationen.

Grundläggande begrepp och modeller inom marknadsföring.

Resultat och likviditet. Produkt- och investeringskalkyler samt lönsamhetsberäkningar. Räkenskapsanalys m h a nyckeltal.

Lärandemål

Kursen skall ge grundläggande kunskaper om företagets ekonomi, organisation och omgivning.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra översiktligt för samhällsekonomiska företeelser som t ex marknadsekonomi, sysselsättning, tillväxt och utrikeshandel samt ha synpunkter på olika ekonomiskt politiska aktiviteter med utgångspunkt i sina egna värderingar.
  • identifiera och beskriva olika formella organisationsformer och välja organisationsform för en affärsidé.
  • inom produktkalkylering utföra en resultatanalys och beräkna nollpunkt, täckningsgrad och säkerhetsmarginal, ställa upp och lösa en enkel bidragskalkyl med två variabler (produkter) och flera bivillkor, ställa upp och utföra en traditionell självkostnadskalkyl med schablonfördelade omkostnader.
  • ställa upp och lösa en investeringskalkyl m h a pay-back-, kapitalvärde- och annuitetsmetoden.
  • förklara vad som menas med ett marknadsorienterat företag, beskriva marknadsföringsprocessen och tillämpa några strategiska marknadsföringsverktyg samt skapa en handlingsplan för en hållbar affärsplan.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy11/Vux12)
Områdesbehörighet A8
Grundläggande behörighet samt särskild behörighet motsvarande: Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012
Områdesbehörighet 8.
Grundläggande behörighet samt särskild behörighet motsvarande: Matematik D, Fysik B och Kemi A. I vart och ett av ämnena krävs betyget Godkänd eller 3.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Skriftlig tentamen/teori, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Affärsplan, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Slutbetyget grundas på betyget på TEN1.

Övriga krav för slutbetyg

Tillfällen med obligatorisk närvaro specificeras i kurs-PM.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KH1252

Ges av

Huvudområde

Kemi och kemiteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd