Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KH1324 Analytisk kemi 2 7,5 hp

Det övergripande målet med kursen är att lära ut de verktyg som behövs för att lösa de problem som uppstår  vid utvecklingen av analysmetoder för olika substanser från skilda miljöer.

När Du har gått den här kursen kommer Du ha lärt dig hur hela den analytiska kedjan fungerar från provtagning till analys och dessutom mycket om kalibrering och behandling av mätdata samt validering av analysmetoder. Analystekniker som tas upp på kursen är bl.a. atomär spektroskopi, olika kromatografiska tekniker och MS.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Högskoleingenjörsutbildning i kemiteknik, åk 3, Obligatorisk

Högskoleingenjörsutbildning i teknik och ekonomi, åk 3, TIKE, Obligatorisk

Perioder

P1 (2,5 hp), P2 (5,0 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2025-01-13

Studietakt

25%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50629

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan KH1324 (HT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Behandling av mätdata med statistiska metoder, statistik för analytisk kemi, analytisk kedjan, validering, processanalyser, kromatografi (HPLC, GC) samt spektroskopi (AAS, MS).

Datorövningar i Excel för utvärdering av data med hjälp av statistiska modeller. 

Planera, utveckla och validera en analysmetod samt producera resultat.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att utöka studentens kunskap om olika analystekniker

samt lära ut de verktyg som behövs vid utvecklingen av analysmetoder för olika analystekniker, samt hur man utvärderar data med hjälp av statistiska modeller. 

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Redogöra för och förklara vikten av den analytiska kedjan.
 • Vid laborativt arbete använda analystekniker, planera, utveckla och validera en analysmetod samt producera resultat.
 • Beskriva kemin bakom analysteknikerna, föreslå lämplig analysmetod för ett givet  verklighetsbaserat problem samt motivera utifrån kunskaper om olika tekniker varför och när en viss teknik ska användas.
 • Analysera och utvärdera analysresultat samt skriftligt och muntligt redogöra för och diskutera problem och lösningar.
 • Utvärdera data med hjälp av statistiska modeller i beräkningsverktyget Excel.
 • Beskriva hur analytisk kemi kan användas som ett redskap inom hållbar utveckling.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

KH1122 Analytisk kemi

KH1212 Matematisk statistik

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Harris, D C: Quantitative Chemical Analysis 9th ed, Freeman & Co.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Datorövningar, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Slutbetyget grundas på betyget på TEN1.

Övriga krav för slutbetyg

Tillfällen med obligatorisk närvaro specificeras i kurs-PM.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Kemi och kemiteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övergångsbestämmelser

Studenter från tidigare årskurser som inte har slutfört examinerande moduler kommer att examineras enligt det som gällde när studenten antogs till kursen. Övergångsbestämmelserna gäller två läsår med början läsåret 2024/25.