Hoppa till huvudinnehållet

KH1341 Miljöskyddsteknik 7,5 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper inom den tekniska sidan av miljöområdet tillämpat på vatten- och luftföroreningar samt produktion av avfall. Kursen har ett starkt fokus på industriell verksamhet men även samhällets infrastruktursystem så som avloppsrening och avfallhantering samt anläggningar för energiproduktion behandlas. Kursen kan ses som en fördjupningskurs i kemiteknik eftersom det i mycket handlar om användning av separationsprocesser för att avskilja ämnen från olika flöden för att minska negativa miljöeffekter.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan KH1341 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Strategier för en bättre miljö:

 • Cleaner production-strategier (processförändringar, råvaruförändringar etc.)
 • Extern rening (reningsmetoder placerade efter industriprocessen)
 • Utvecklingstendenser samt för och nackdelar med olika strategier.
 • Val av strategier och lösningar på olika miljöeffektproblem från systemanalytiskt perspektiv.

Luftvård och gasreningsteknik:

 • Reningsåtgärder; interna (processändringar, andra råvaror etc.) och externa (reningssteg för avskiljning av stoft resp. gasformiga föroreningar).
 • Beskrivning av vanliga tillämpningar för dessa tekniska lösningar.
 • Utvecklingstendenser av luft och gasreningsteknik.
 • Diskussion av faktorer för val av tekniska lösningar.

Vattenhantering och vattenreningsteknik:

 • Reningsåtgärder; processinterna (systemslutning, återanvändning etc.) och externa efter typ av vattenföroreningar.
 • Beskrivning av vanliga tillämpningar för dessa tekniska lösningar.
 • Utvecklingstendenser av vattenreningstekniker.
 • Diskussion av faktorer för val av tekniska lösningar.

Avfallshantering:

 • Processinterna lösningar för minskad avfallsproduktion.
 • Behandlingsmetoder för avfall, spec. farligt avfall.
 • Utvecklingstendenser av avfallshantering
 • Diskussion av faktorer för val av tekniska lösningar.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • utifrån ett systemanalytiskt perspektiv föreslå och motivera övergripande strategier och åtgärder för olika miljöproblem.
 • beskriva och förklara funktionen hos processinterna och externa metoder för att minska utsläpp till luft och vatten från industriella processer.
 • beskriva strategier och metoder för att minska produktion av avfall från indu¬striella processer samt omhändertagande av avfall.
 • föreslå och motivera val av miljötekniska alternativ för att åtgärda eller minska utsläpp till luft och vatten samt omhänderta avfallsströmmar från industriella processer.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

KH1231 Kemiteknik 2

KH1242 Hållbar utveckling med kemiingenjören

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper motsvarande KH1241 Kemiingenjörens roll i hållbar utveckling

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Persson, P.O. (Red), 2018. Miljöskyddsteknik –  strategier & teknik för miljöskydd. KTH Ingenjörspedagogik.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Slutbetyget grundas på resultatet på TEN1 och PRO1.

Övriga krav för slutbetyg

Tillfällen med obligatorisk närvaro specificeras i kurs-PM.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KH1341

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

AL2130 Avfallshantering