KH1407 Praktikkurs för högskoleingenjörer i kemiteknik 7,5 hp

Practical Training for the Degree Programme in Chemical Engineering

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Praktikkursen är en arbetsplatsförlagd kurs där studenterna vid högskoleingenjörsprogrammet Kemiteknik har minst 5 veckors praktik hos ett företag eller myndighet. Även deltidsarbete som har utförts vid sidan av studierna kan godkännas som praktik men måste motsvara fem veckors heldagspraktik dvs. sammanlagt 200 timmar för att godkännas.

Kursen består av tre delar, en introduktionsdel som resulterar i en godkänd arbetsplan, den arbetsplatsförlagda delen - praktiken, under vilken studenten reflekterar kring sina erfarenheter i en loggbok samt en avslutande del i vilken studenten redovisar uppgiften vid en muntlig presentation.

I kursen ingår att studenten själv ansvarar för att knyta kontakt och ordnar en lämplig uppdragsgivare (som kan vara företag, kommun, annan myndighet, tillverkande industri etc.) i god tid. Studenten tar fram ett förslag på passande studieobjekt. Arbetsgivaren ska godta förslaget och därefter ska det även få godkänt av examinator. Vald uppgift ska vara relevant för utbildningen. Objektet ska kunna studeras genom att studera olika dokument och intervjua olika befattningshavare på arbetsplatsen. Uppgiften som studeras hos uppdragsgivaren kan variera beroende på bransch, uppdragsgivarens storlek med mera.

Praktikkursen fungerar som en vanlig kurs men är tänkt att genomföras under sommaren. Den studerande deltar i arbetet på arbetsplatsen och genomför samtidigt kontinuerligt studien som fastställts i en arbetsplan som upprättats vid kursstart.

Lärandemål *

Kursens övergripande mål är att ge den studerande en inblick i och förståelse för kommande arbetsuppgifter och hur dessa är relaterade till den egna utbildningen. Studenterna ska utveckla sitt kunnande i en verklig arbetsmiljö, förankra nya kunskaper och få erfarenheter av hur de tillämpas i arbetslivet. Studenten ska inom givna ramar, självständigt kunna redogöra och reflektera kring hur uppdragsgivaren arbetar med frågor som berör en arbetsplats/företag eller myndighet, såsom arbetsmiljö, etiska frågor, hållbar utveckling, säkerhet och projekt.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

• redogöra för en vald frågeställning som är relevant för praktikplatsen och den egna utbildningen.

• visa förmåga att inhämta kunskap från en arbetsplatsrelaterad praktik.

• reflektera över praktikerfarenheten i relation till utbildningen.

• visa förmåga att identifiera olika arbetsområden som är relevanta för utbildningen samt visa förmåga att värdera sitt eget behov av kompetens.

• sammanställa och presentera sin frågeställning och studie muntligt och göra en kritisk reflektion.

Kursupplägg

Kontakta examinator om du vill läsa kursen. Lämna in en arbetsplan med ett förslag på ett studieobjekt som arbetsgivaren finner lämpligt.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet motsvarande: Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c. I vart och ett avämnena krävs lägst betyget E.

För tillträde till praktikkursen ska kursen KH1150 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 9,0 hp inom Högskoleingenjörsutbildning i kemiteknik vara avklarad.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteratur som är relevant för de aktuella arbetsuppgifterna samt information eller dokument från arbetsplatsen.


Litteratur som är relevant för de aktuella arbetsuppgifterna samt information eller dokument från arbetsplatsen.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • PRA1 - Praktik, 6,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projektredovisning, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kursen examineras genom en loggbok och en muntlig presentation. Loggboken ska föras minst en gång per vecka under praktikperioden. I loggboken skall studenten reflektera över den praktikerfarenhet det valda studieobjektet på arbetsplatsen ger och sätta den i relation till utbildningen. Arbetet ska också presenteras muntligt vid ett seminarium efter avslutad praktikperiod.

Övriga krav för slutbetyg *

De två kursmomenten PRA1 och PRO1 ska vara godkända.

PRA1 6 hp: Godkänd introduktionsdel dvs. arbetsplan och fullföljd loggbok

PRO1 1,5 hp: Godkänd redovisning av praktikuppgiften vid en muntlig presentation

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Kaye Stern

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KH1407

Ges av

CBH/Ingenjörspedagogik

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Kaye Stern, kaye@kth.se

Övrig information

Valbar kurs inom Högskoleingenjörsprogrammet Högskoleingenjörsutbildning i kemiteknik åk 1-3. Kursen kan ej läsas av andra studenter.

Kontakta examinator om du vill läsa kursen.