Hoppa till huvudinnehållet

KH1408 Spektroskopiska metoder i organisk kemi 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan KH1408 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Genomgång av olika spektroskopiska metoder som används inom organisk kemi för att identifiera och karaktärisera organiska föreningar (UV, IR, MS, NMR). De fysikaliska principerna bakom metoderna samt för- och nackdelar med de olika metoderna diskuteras i seminarieform. Övningar med spektratolkning utgör en stor del del av kursen.

Varje student får ett okänt prov att identifiera genom att ta fram spektran och tolka. Resultaten redovisas i en rapport.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:

- Kunna tillämpa olika spektroskopiska metoder för att identifiera organiska föreningar (UV, IR, MS, NMR)

- Känna till principerna bakom var och en av metoderna.

- Ha erfarenhet av handhavade av de olika apparaterna för att få fram spektra.

- Känna till för- och nack-delar med de olika spektroskopiska metoderna.

- Kunna tolka spektra från UV, IR, MS , 1H- och 13C-NMR samt 2D-NMR.

- Kunna bestämma kemisk struktur utifrån en kombination av spektra.

- Kunna redovisa strukturbestämning i skriftlig form

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet motsvarande: Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.

Grundläggande kunskaper i organisk kemi motsvarande kursen KH1121.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Williams, D.H, Fleing, I., Spectroscopic Methods in Organic Chemistry, 6th ed., McGraw-Hill Education, 2007

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • LAB1 - Laborationer, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarier, 3,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

För slutbetyg krävs godkända kursmoment dvs

INL1: Inlämningsuppgift, 3,0 hp

LAB1: Laborationer,  1,0 hp,

SEM1: Seminarier 3,5 hp, - obligatorisk närvaro på seminarierna

Slutbetyget blir detsamma som betyget på INL1, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Kaye Stern

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KH1408

Ges av

CBH/Ingenjörspedagogik

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Kaye Stern, kaye@kth.se