LH207V Forskarhandledning 3,0 hp

Doctoral Supervision

LH207V Forskarhandledning, 3 hp, är skräddarsydd för forskarhandledare på KTH. Kursen är poänggivande och ingår i det högskolepedagogiska kursutbudet från KTH Högskolepedagogik.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Teknik och lärande
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 KTH för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (1,0 hp), P2 (2,0 hp)

 • Anmälningskod

  51295

 • Kursen startar

  2018-09-03

 • Kursen slutar

  2018-12-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  15 - 40

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Maria Weurlander <mariaweu@kth.se>

 • Lärare

  Linda Barman <lbarman@kth.se>

  Maria Weurlander <mariaweu@kth.se>

HT18 KTH för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (1,0 hp), P2 (2,0 hp)

 • Anmälningskod

  51296

 • Kursen startar

  2018-09-03

 • Kursen slutar

  2018-12-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  0 - 8

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Maria Weurlander <mariaweu@kth.se>

 • Lärare

  Linda Barman <lbarman@kth.se>

  Maria Weurlander <mariaweu@kth.se>

VT18 KTH för programstuderande

 • Perioder

  VT18 P3 (1,0 hp), P4 (2,0 hp)

 • Anmälningskod

  61056

 • Kursen startar

  2018-01-29

 • Kursen slutar

  2018-05-18

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  15 - 40

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Maria Weurlander <mariaweu@kth.se>

 • Lärare

  Linda Barman <lbarman@kth.se>

  Maria Weurlander <mariaweu@kth.se>

VT18 KTH för programstuderande

 • Perioder

  VT18 P3 (1,0 hp), P4 (2,0 hp)

 • Anmälningskod

  61057

 • Kursen startar

  2018-01-29

 • Kursen slutar

  2018-05-18

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  0 - 8

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Maria Weurlander <mariaweu@kth.se>

 • Lärare

  Linda Barman <lbarman@kth.se>

  Maria Weurlander <mariaweu@kth.se>

Lärandemål

Vid kursens slut ska deltagaren visa förmågan att:

- diskutera ramar och regelverk som styr forskarutbildning i Sverige och tillämpa aktuella regler vid KTH samt reflektera  över lokala traditioner.

- diskutera och reflektera över doktoranders lärande och utveckling i relation till egna och andras erfarenheter och relevant litteratur.

- reflektera över sin egen roll som handledare och relationen mellan handledare och doktorand, samt värdegrundsfrågor såsom etik, likabehandling och mångfald.

- diskutera och föreslå adekvata strategier för att planera, följa upp och ge återkoppling på forskningsarbetet och doktoranders utveckling.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen syftar till att stärka rollen som handledare inom forskarutbildning i Sverige.

 Huvudsakliga teman för kursen är:

- Handledarrollen

- Ramar och regler för forskarutbildning

- Kvalitet i forskarutbildning

- Handledar-doktorand relationen

- Kommunikation och interkulturell kompetens

- Jämställdhet och mångfald

- Etiska aspekter i forskning och forskarutbildning

Kursupplägg

LH207V Forskarhandledning genomförs endast på engelska. Kurslitteraturen är på engelska.

Behörighet

LH207V Forskarhandledning vänder sig till handledare med viss handledningserfarenhet.

Rekommenderade förkunskaper

Kursen vänder sig till dig som handlett minst en doktorand under minst ett år.

Litteratur

Kurslitteraturen består av utdrag ur ett par böcker och kompletterande vetenskapliga artiklar och annat textmaterial. Information om kurslitteratur ges senast en vecka innan kursstart.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0, betygsskala: P, F

INL1 om 3,0 hp. Enskild skriftlig inlämningsuppgift. Betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Krav för slutbetyg på kursen:

Internatet (2 dagar) är obligatoriskt. Kursdeltagare som inte deltar ges möjlighet att delta på internatet efterföljande termin. Utöver närvaro vid internatet krävs 80% närvaro vid träffarna. Kursdeltagare ges möjlighet att i samråd med kursansvarig komplettera med andra uppgifter för den missade träffen.

Kursdeltagare som kan uppvisa intyg för funktionsnedsättning som påverkar möjligheten att genomföra examinationsuppgiften har rätt att i samråd med examinator få en anpassad examinationsform.

Mer information om stöd vid  funktionsnedsättningar finns via Funka:

https://www.kth.se/student/studentliv/funktionsnedsattning

Informera dessutom kursledaren i god tid om du har särskilda behov. 

Ges av

Högskolepedagogik

Kontaktperson

Margareta Bergman, margberg@kth.se

Examinator

Maria Weurlander <mariaweu@kth.se>

Övrig information

Teman:

 • Forskarutbildningens ramar
 • Forskarutbildningens kvalitet
 • Handledningens ”how to”
 • Målet är en självständig forskare
 • Genus och mångfald
 • Ledarskap och relation
 • Utveckling av forskarens färdigheter
 • Komma till avslut
 • Redovisning av skriftlig uppgift

En avgift som täcker självkostnaden för kurslitteratur, måltider och övernattning på internatet samt fika vid kursträffarna tas ut. Själva kursen är avgiftsfri.

Påbyggnad

3 högskolepoäng motsvarar 80 timmar studietid. Utöver den schemalagda tiden krävs ca 45 timmar eget arbete, i form av litteratur och förberedelseuppgifter till träffarna samt en större avslutande examinationsuppgift.

OBS! Anmäl dig till kursen endast om du kan närvara fullt ut vid de schemalagda tillfällena, och dessutom satsa den tid som behövs för det egna arbetet.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.