Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

LH207V Forskarhandledning 3,0 hp

LH207V Forskarhandledning, 3 hp, är skräddarsydd för forskarhandledare på KTH. Kursen är poänggivande och ingår i det högskolepedagogiska kursutbudet från KTH Högskolepedagogik.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 kurser för KTHs personal

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P1 (1,5 hp), P2 (1,5 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2025-01-13

Studietakt

10%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

15 - 45

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 kurser för KTHs personal

Anmälningskod

50292

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 kurser för KTHs personal

Kontaktperson

Kristina Edström (kristina@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan LH207V (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen syftar till att stärka rollen som handledare inom forskarutbildning i Sverige.

 Huvudsakliga teman för kursen är:

- Handledarrollen

- Ramar och regler för forskarutbildning

- Kvalitet i forskarutbildning

- Handledar-doktorand relationen

- Kommunikation och interkulturell kompetens

- Jämställdhet och mångfald

- Etiska aspekter i forskning och forskarutbildning

Lärandemål

Vid kursens slut ska deltagaren visa förmågan att:

- diskutera ramar och regelverk som styr forskarutbildning i Sverige och tillämpa aktuella regler vid KTH samt reflektera  över lokala traditioner.

- diskutera och reflektera över doktoranders lärande och utveckling i relation till egna och andras erfarenheter och relevant litteratur.

- reflektera över sin egen roll som handledare och relationen mellan handledare och doktorand, samt värdegrundsfrågor såsom etik, likabehandling och mångfald.

- diskutera och föreslå adekvata strategier för att planera, följa upp och ge återkoppling på forskningsarbetet och doktoranders utveckling.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

LH207V Forskarhandledning vänder sig till handledare med viss handledningserfarenhet.

Rekommenderade förkunskaper

Kursen vänder sig till dig som handlett minst en doktorand under minst ett år.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av utdrag ur ett par böcker och kompletterande vetenskapliga artiklar och annat textmaterial. Information om kurslitteratur ges senast en vecka innan kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

INL1 om 3,0 hp. Enskild skriftlig inlämningsuppgift. Betygsskala: P, F

Övriga krav för slutbetyg

Krav för slutbetyg på kursen:

Internatet (2 dagar) är obligatoriskt. Kursdeltagare som inte deltar ges möjlighet att delta på internatet efterföljande termin. Utöver närvaro vid internatet krävs 80% närvaro vid träffarna. Kursdeltagare ges möjlighet att i samråd med kursansvarig komplettera med andra uppgifter för den missade träffen.

Kursdeltagare som kan uppvisa intyg för funktionsnedsättning som påverkar möjligheten att genomföra examinationsuppgiften har rätt att i samråd med examinator få en anpassad examinationsform.

Mer information om stöd vid  funktionsnedsättningar finns via Funka:

https://www.kth.se/student/studentliv/funktionsnedsattning

Informera dessutom kursledaren i god tid om du har särskilda behov. 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik och lärande

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

3 högskolepoäng motsvarar 80 timmar studietid. Utöver den schemalagda tiden krävs ca 45 timmar eget arbete, i form av litteratur och förberedelseuppgifter till träffarna samt en större avslutande examinationsuppgift.

OBS! Anmäl dig till kursen endast om du kan närvara fullt ut vid de schemalagda tillfällena, och dessutom satsa den tid som behövs för det egna arbetet.

Kontaktperson

Kristina Edström (kristina@kth.se)

Övrig information

Teman:

 • Forskarutbildningens ramar
 • Forskarutbildningens kvalitet
 • Handledningens ”how to”
 • Målet är en självständig forskare
 • Genus och mångfald
 • Ledarskap och relation
 • Utveckling av forskarens färdigheter
 • Komma till avslut
 • Redovisning av skriftlig uppgift