Hoppa till huvudinnehållet

LH235V Global kompetens för lärare i högre utbildning 3,0 hp

Kursens syfte är att ge lärare verktyg att arbeta effektivt med kulturell och social mångfald för att stärka deras globala kompetens och stödja integrerad internationalisering i undervisningssituationer.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2021 Start 2021-08-30 kurser för KTHs personal

Målgrupp

Lärare på KTH

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P1 (1,5 hp), P2 (1,5 hp)

Varaktighet

2021-08-30

2022-01-17

Studietakt

10%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Min: 5

Planerade schemamoduler

Ingen information tillagd

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2021 Start 2021-08-30 kurser för KTHs personal

Anmälningskod

51122

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2021 Start 2021-08-30 kurser för KTHs personal

Kontaktperson

Anna-Karin Högfeldt, akhog@kth.se

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan LH235V (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Vi arbetar med begrepp som det internationella klassrummet och den globalt kompetenta läraren, integrerad internationalisering, globalt medborgarskap och internationalisering på hemmaplan.

Dokumentation, reflektion och redovisning av interkulturella erfarenheter och lärande tas upp både som ett steg i arbetet mot självständig vidareutveckling och som grund för utveckling av utbildningen och av den egna professionen.

Lärandemål

Kursens syfte är att ge lärare verktyg att arbeta effektivt med kulturell och social mångfald i undervisningssituationer, för att stärka deras globala kompetens och befrämja integrerad internationalisering.

Efter godkänd kurs ska kursdeltagare kunna:

  • diskutera och ge konkreta exempel på kunskaper, färdigheter och attityder som stöder och utvecklar global kompetens
  • problematisera egna och andras beskrivningar av kultur och identifikationer baserade på exempelvis kön, nationalitet, etnicitet, klass, ålder, språk och yrke
  • reflektera över kritiska interkulturella incidenter på ett konstruktivt och lösningsorienterat sätt
  • föreslå och argumentera för strategier för att bättre förstå och konstruktivt tillvarata den mångfald av erfarenhet kursdeltagaren möter i undervisningssituationer
  • redovisa en personlig och i självinsikt grundad handlingsplan för fortsatt arbete för ökad global kompetens och integrerad internationalisering i undervisningssituationer.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

LH231V eller motsvarande kurs från KTH, annat universitet eller högskola.

Kursen vänder sig i första hand till undervisande personal på KTH. Deltagare från andra universitet och högskolor är välkomna i mån av plats.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Rekommenderad referenslitteratur och e-resurser anges i kurs-PM eller på liknande sätt.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarie, 1,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare for funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för kursdeltagare med dokumenterad varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka kursdeltagare.

Övriga krav för slutbetyg

En tvågradig betygsskala P/F används, där P motsvarar godkänt (pass) och F motsvarar underkänt (failed). För godkänd kurs krävs aktivt deltagande vid samtliga kurstillfällen samt godkända inlämningsuppgifter. Om deltagaren missat ett (1) tillfälle kan detta i speciella fall ersättas av en skriftlig fördjupningsuppgift; detta avgörs av examinator. Komplettering av närvaro görs normalt vid motsvarande träff nästa gång kursen ges. För att få delta i redovisning av examinationsuppgifter krävs att deltagaren missat högst två träffar. Examinationsuppgifter ska lämnas in enligt deadline.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LH235V

Ges av

Huvudområde

Teknik och lärande

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Anna-Karin Högfeldt, akhog@kth.se

Övrig information

Förkunskapskrav är genomgången kurs LH231V eller motsvarande kurs från KTH eller annat universitet eller högskola.

Kursen vänder sig i första hand till undervisande personal på KTH.

Deltagare från andra universitet och högskolor är välkomna i mån av plats.