Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalLI1021 Informationssökning 1,5 hpAdministrera Om kursen

Kursen vänder sig till studerande på D, E, F. 

Grunddragen i den teknisk-vetenskapliga kommunikationen. Informationssökning i nätbaserade databaser inom egna ämnesområdet. Anskaffning av originaldokument i tryckt och/eller elektronisk form

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan LI1021 (HT 2008–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Konkret ska studenten efter avslutad kurs kunna
• redogöra för de olika kommunikationskanalerna inom vetenskap och forskning och deras betydelse
• använda sitt fackområdes viktigaste databaser och andra såväl elektroniska som tryckta informationskällor
  - även för komplexa sökfrågor
  - i  många olika (även tidigare okända) gränssnitt
• manövrera i de stora datorbaserade katalogerna hos internationella publika bibliotek samt navigera i stora bibliografiska nätverk och utnyttja dessa och bibliotekens alla sorters resurser
• vid behov anskaffa dokument via andra vägar än genom bibliotek
• tillämpa ett källkritiskt förhållningssätt gentemot information man tar del av

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
• kritiskt analysera och formulera sina behov av information och
• välja – mellan olika alternativ – effektiva sätt att fylla dessa behov.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper inom det egna ämnesområdet motsvarande minst 3 års högskolestudier på heltid. Studenten måste kunna uttrycka sig obehindrat på engelska inom sitt ämne. Annars saknas förutsättningarna för att kunna formulera användbara och ändamålsenliga sökningar inom hela ämnesområdet samt evaluera resultaten av utfört sökande.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper inom det egna ämnesområdet motsvarande minst 3 års högskolestudier på heltid. Studenten måste kunna uttrycka sig obehindrat på engelska inom sitt ämne. Annars saknas förutsättningarna för att kunna formulera användbara och ändamålsenliga sökningar inom hela ämnesområdet samt evaluera resultaten av utfört sökande.

Utrustning

Tillgång till dator med Internetanslutning och webbläsare är ett absolut krav.
Studenten bör senast vid kursstart anskaffa ett lånekort vid KTHs bibliotek.

Kurslitteratur

Kurslitteratur finns i kursens representation på webben. Däri ingår:
• VÄGAR TILL VETENSKAPLIG INFORMATION av E Kihlén, A Lantz 3:e Rev Uppl, 2005
Into Info, ett kurspaket på webben
• Informationssökningens när? var? hur? KTHBs  introduktionspaket i informationssökning.
• Utdelat material.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • LAB1 - Laboration 1, 0,7 hp, betygsskala: P, F
  • LAB2 - Laboration 2, 0,8 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Krav för betyget godkänt är  
1. Närvaro vid och deltagande i samtliga 3 laborationstillfällen
2. Godkänt prov
3. Godkänd redovisning av eget sökande.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mikael Danielsson

Profile picture Göran Hamrin

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LI1021

Ges av

ECE/Ämnessökning och -kurser

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Göran Hamrin,08-790 8951 (ghamrin@kth.se), Thomas Nyström (thny@kth.se)

Övrig information

Kursen ges endast om resurser finns.
Kursen ges endast om minst sex deltagare anmäler sig. Detta meddelas cirka en vecka före kursstart.
Kursen ges varannan vecka på svenska och varannan på engelska

Anmälan till kurserna skall alltid göras via Antagning.se, kursvalswebben (Mina sidor) eller till din studievägledning.

Observera! Innehållsmässigt överlappar flera av våra kurser varandra i olika utsträckning. Därför kan man normalt endast räkna med 1 informationssökningskurs i sin examen. Detta gäller mellan alla våra kurser på grundnivå förutom LI1171 och LI116N, men inbördes även mellan dessa två kurser.

Kursen på KTH campus Valhallavägen, ges på KTHs biblitek, campus Valhallavägen, Osquars backe 31.

Kursen på KTH Kista Campus, ges i Kista.