LL123U Grundläggande programmering med teknikdidaktisk eller matematikdidaktisk inriktning, för lärare i grundskolan 7-9 7,5 hp

Programming for teachers, with focus on technology or mathematics education

Kursen ämnar att ge lärare verksamma i svenska skolan kunskaper i datalogiskt tänkande i allmänhet och programmering i synnerhet för att kunna undervisa utifrån Skolverkets styrdokument inom matematik och teknik för årskurs 7-9, samt ge orientering i programmeringens roll i undervisningsämnet.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (3,5 hp), P2 (4,0 hp)

 • Anmälningskod

  50073

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  15 - 50

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Per Norström <perno@kth.se>

 • Lärare

  Arnold Pears <pears@kth.se>

  Fredrik Enoksson <fen@kth.se>

  Per Norström <perno@kth.se>

 • Målgrupp

  Verksamma lärare i grundskolan 7-9 samt gymnasielärare

HT18 Lärare för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (3,0 hp), P2 (4,5 hp)

 • Anmälningskod

  51402

 • Kursen startar

  2018-09-17

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  Stockholm

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  IT-baserad distans

 • Antal platser *

  15 - 60

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Fredrik Enoksson <fen@kth.se>

 • Lärare

  Cecilia Kozma <cecilia.kozma@vetenskapenshus.se>

  Emma Riese <riese@kth.se>

  Fredrik Enoksson <fen@kth.se>

 • Målgrupp

  Verksamma lärare i grundskolan 7-9 samt gymnasielärare

Lärandemål

Inom programmering ska studenten efter genomförd kurs kunna:

-Lösa problem genom att konstruera program på upp till femhundra rader i ett modernt programmeringsspråk

- Tillämpa och redogöra för arbetssätt och regler om god programmeringsstil (såsom kommentarer, felhantering, strukturering, flexibilitet).

- Följa reglerna i programspråkets syntax och kunna upptäcka och korrigera programmeringsfel och modifiera givna program.

- Överföra data mellan fil och program, identifiera behovet av och använda styrstrukturer (villkorssatser och slingor), dela upp ett större problem i hanterliga delar och konstruera funktioner för dessa, använda de datastrukturer som finns inbyggda i programspråket, samt välja datastrukturer som passar för det aktuella problemet

- Granska andras program för att ha möjlighet att använda programmering för att lösa problem, tillämpa problemlösningsmetodiken även inom andra områden än programmering, diskutera programutveckling med experter samt bedöma kommersiella program.

Inom den didaktiktiska delen ska studenten efter genomförd kurs:

- behärska metoder för att använda programmering i matematik- eller teknikundervisning, inklusive att kunna identifiera moment och innehåll i respektive kurs-/ämnesplan där programmering är ett användbart verktyg.

- kunna identifiera och nyttja programmeringsspråk, verktyg och miljöer som är relevanta för programmeringsundervisning i matematik- eller teknikämnet i grundskolan

- diskutera ämnesinnehåll och arbetssätt för programmeringsundervisning i grundskolan

Kursens huvudsakliga innehåll

Programmeringsdelen av kursen ämnar att ge studenten:

- En introduktion till datalogiska begrepp. Den behandlar programmering i ett modernt programspråk, datastrukturer, programstrukturering och problemlösning genom uppdelning i delproblem.

- Kunskap om grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering, inklusive sekvens, alternativ, villkor, upprepning och funktioner.

- Kunskap om algoritmiskt tänkande.

- Möjlighet att kunna skapa, felsöka och testa programkod. Programmera i ett textbaserat huvudspråk och orientering i ytterligare minst ett språk.

- Möjlighet att läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra befintlig programkod.

Inriktningen av kursen mot teknikdidaktik ämnar att ge studenten:

- Kunskap om ämnesinnehåll och arbetssätt för programmeringsundervisning inom teknikämnet och ämnesövergripande

- Orientering i relevant teknikdidaktisk forskning.

- Förståelse för tekniska lösningar som innehåller programmering

Inriktiningen av kursen mot matematikdidaktik ämnar att ge studenten

- Orientering i relevant matematikdidaktisk och programmeringsdidaktisk forskning, samt övningar i att omsätta didaktiska principer i undervisning.

- Förståelse för hur programmering stärker elevers matematiska förmågor, med särskilt fokus på problemlösning och att undersöka begrepp.

- Förståelse för hur programmering kan användas som stöd i matematisk problemlösning på grundskolenivå.

- Kunskap om ämnesinnehåll och arbetssätt för programmeringsundervisning inom matematikämnet och ämnesövergripande

Kursupplägg

Kursen ges på deldistans med ca fyra obligatoriska träffar på KTH. Däremellan bedriver studenterna självstudier, gör uppgifter via en webbplattform med mera.

Behörighet

Kursen är avsedd för verksamma grundskollärare och ges på uppdrag av Skolverket. Speciella behörighetsregler gäller, se Skolverkets webbplats.

Litteratur

Kurslitteraturen för programmeringsdelen av kursen kommer finnas fritt tillgänglig via webben. Övrig kurslitteratur anslås senast tre veckor före kursstart. 

Utrustningskrav

Dator med internetuppkoppling och möjlighet att själv installera program eller få program installerade.

Examination

 • LAB1 - Laboration, 1,0, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laboration, 1,5, betygsskala: P, F
 • LAB3 - Laboration, 2,5, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Inlämningsuppgift i teknikdidaktik, 2,5, betygsskala: P, F
 • SEM2 - Inlämningsuppgift i matematikdidaktik, 2,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkänt på samtliga i kursen ingående moment och uppgifter.

Ges av

ITM/Lärande

Kontaktperson

Fredrik Enoksson (fen@kth.se)

Examinator

Arnold Pears <pears@kth.se>

Övrig information

Kursen ges på deldistans med ca fyra obligatoriska träffar på KTH. 
    
Kursen ges på uppdrag av Skolverket. Speciella behörighetsregler gäller, se Skolverkets webbplats. Grundkravet är att kursdeltagaren ska vara verksam som lärare i den svenska skolan och att huvudmans eller rektor har godkänt deltagandet. De lärare som undervisar i grundskolans åk 7-9 är prioriterade i urvalet. Lärare som undervisar i andra skolformer kan i mån av plats antas till kurserna. Att läraren nu undervisar i matematik och/eller teknik rekommenderas.

Kursen har två didaktiska inriktningar, en mot matematik och en mot teknik. Inriktning väljs vid kursstart. Om det blir för få deltagare i någon av inriktningarna kan denna komma att ställas in. Möjlighet att då byta till den andra inriktningen kommer då att ges.

Kursdeltagaren behöver själv kunna installera de program som behövs för kursen (alternativt se till att de blir installerade på datorn) och förväntas även att ha den digitala färdigheten att själv kunna hantera och lösa de problem som uppstår kring installation och liknande. Inom ramen för kursen finns inte möjlighet att få support kring sådana frågor eller problem.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.