LL219U Teknik för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45 hp). Ingår i lärarlyftet II 45,0 hp

Technology for Teachers, Grade 7-9, 45 Credits (1-45). Part of Lärarlyftet II

Kursen ger en översikt över det tekniska ämnesinnehåll och den ämnesdidaktik som krävs för att undervisa i ämnet teknik på grundskolans högstadium.

Den består av följande block:

- Grundskolans teknikämne - historia, kunskapssyn, bedömning mm

- Design och produktframtagning

- Elektroteknik

- Programmering

- Teknik, människa, samhälle och miljö ur ett historiskt perspektiv

- Laborativt arbete, modeller och simulering

- Industriella system

Undervisningen är normalt koncentrerad till två heldagar per kalendermånad. Mellan träffarna bedrivs självstudier.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Teknik och lärande
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (7,5 hp), P2 (7,5 hp)

  VT19 P3 (7,5 hp), P4 (7,5 hp)

  HT19 P1 (7,5 hp), P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  51309

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  10 - 30

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Per Norström <perno@kth.se>

 • Lärare

  Per Norström <perno@kth.se>

 • Målgrupp

  Lärare i grundskolans åk 7--9 som undervisar i ämnet teknik utan att ha tillräcklig utbildning. Kursen ingår i lärarfortbildningsprojektet Lärarlyftet II, som administreras av Skolverket. Speciella behörighetsregler gäller, se Skolverkets webbplats.

HT17 för programstuderande

 • Perioder

  HT17 P1 (7,5 hp), P2 (7,5 hp)

  VT18 P3 (7,5 hp), P4 (7,5 hp)

  HT18 P1 (7,5 hp), P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  51276

 • Kursen startar

  2017-08-28

 • Kursen slutar

  2019-01-04

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  10 - 30

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Per Norström <perno@kth.se>

 • Lärare

  Hans Johansson <hbjo@kth.se>

  Helena Isaksson Persson <helenaip@kth.se>

  Leif Grönvall <leifgro@kth.se>

  Lena Gumaelius <lenagu@kth.se>

  Per Norström <perno@kth.se>

  Sabine Höhler <sabine.hoehler@abe.kth.se>

  Sten Andersson <stene@kth.se>

 • Målgrupp

  Lärare på grundskolans högstadium som har lärarexamen och undervisar i teknik utan att ha tillräcklig utbildning i ämnet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

- planera och utvärdera teknikundervisning i årskurserna 7–9 på grundskolan i enlighet med läroplanens krav

- tillämpa formativ och summativ bedömning i teknikämnet

- använda informations- och kommunikationsteknik som ett hjälpmedel i planering, genomförande och utvärdering av undervisning

- reflektera över grundskolans teknikämnes innehåll och särart – dess mål, traditioner, historia, kunskapssyn och undervisningsformer

- analysera teknikens förhållande till samhällsutveckling, vetenskaper och arbetsliv, i beaktande av aspekter som genus, hälsa, kultur och materiellt välstånd

- konstruera, genomföra och utvärdera laborativa inslag i teknikundervisningen

- använda ingenjörsmässiga metoder i tekniskt konstruktions- och problemlösningsarbete samt kunna utveckla och utvärdera övningar med liknande innehåll för elever i grundskolan

- skriva datorprogram i ett modernt högnivåspråk

- identifiera och använda vanliga elektriska och elektroniska komponenter

- utföra mätningar och beräkningar på elektriska kretsar

- identifiera och beskriva tekniska system i industri och samhälle och använda dessa kunskaper i den egna undervisningen

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen ger en översikt över det tekniska ämnesinnehåll och den ämnesdidaktik som krävs för att undervisa i ämnet teknik på grundskolans högstadium.

Följande block ingår:

- Grundskolans teknikämne - historia, kunskapssyn, bedömning mm

- Design och produktframtagning

- Elektroteknik

- Programmering

- Teknik, människa, samhälle och miljö ur ett historiskt perspektiv

- Laborativt arbete, modeller och simulering

- Industriella system

Kursupplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborationer och studiebesök. I huvudsak kommer den att vara koncentrerad till två heldagar per månad med obligatorisk närvaro. Kursens lärare hämtas dels från ECE Lärande som är KTH:s avdelning för lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning, dels från andra avdelningar där den tekniska expertisen finns.

Den absoluta merparten av undervisningen är på svenska, inslag på engelska kan dock förekomma. Delar av kurslitteraturen är på engelska.

Behörighet

Kursen ges inom ramen för lärarfortbildningsprojektet Lärarlyftet II som administreras av Skolverket. Speciella behörighetsregler gäller, se Skolverkets webbplats. Grundkravet är lärarexamen för grundskolans högstadium och att man är anställd som lärare i teknik utan att ha tillräcklig utbildning.

Rekommenderade förkunskaper

Lärarexamen mot åk 7-9 i grundskolan. Erfarenhet av teknikundervisning. Erfarenhet av undervisning i NO och/eller matematik är önskvärd men inget krav.

Litteratur

Anges senast tre veckor före kursstart.

Delar av kurslitteraturen är på engelska.

Utrustningskrav

Dator med internetanslutning.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, teknikdidaktik, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • INL2 - Inlämningsuppgifter, design och produktframtagning, 4,0, betygsskala: P, F
 • INL3 - Inlämningsuppgifter, teknikhistoria, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • INL4 - Inlämningsuppgifter, programmering, 3,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • INL5 - Inlämningsuppgifter, experiment och modeller, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB1 - Laborationer, elektroteknik, 1,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Produktframtagningsprojekt, 3,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO2 - Projektarbete, industriella system, 5,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarier, teknikdidaktik, 2,5, betygsskala: P, F
 • SEM2 - Seminarier, teknikhistoria, 3,5, betygsskala: P, F
 • SEM3 - Seminarier, experiment och modeller, 2,5, betygsskala: P, F
 • SEM4 - Seminarier, industriella system, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, elektroteknik, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänt betyg (lägst E respektive P) på  samtliga examinationsmoment.

Ges av

ITM/Lärande

Kontaktperson

Per Norström, perno@kth.se

Examinator

Per Norström <perno@kth.se>

Övrig information

Kursen ges som fortbildning för yrkesverksamma grundskollärare och ingår i projektet Lärarlyftet II som administreras av Skolverket. Speciella regler för antagning gäller, se Skolverkets webbplats.

Undervisningen är koncentrerad till ca två heldagar per månad med obligatorisk närvaro. Övrig tid ägnas åt självstudier och uppgifter som löses via kursens webbplattform.

Det huvudsakliga kursspråket är svenska. Enstaka inslag i undervisningen kommer att vara på engelska, liksom delar av kurslitteraturen.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.