LL219U Teknik för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45 hp). Ingår i lärarlyftet II 45,0 hp

Technology for Teachers, Grade 7-9, 45 Credits (1-45). Part of Lärarlyftet II

Kursen ger en översikt över det tekniska ämnesinnehåll och den ämnesdidaktik som krävs för att undervisa i ämnet teknik på grundskolans högstadium.

Den består av följande block:

- Grundskolans teknikämne - historia, kunskapssyn, bedömning mm

- Design och produktframtagning

- Elektroteknik

- Programmering

- Teknik, människa, samhälle och miljö ur ett historiskt perspektiv

- Laborativt arbete, modeller och simulering

- Industriella system

Undervisningen är normalt koncentrerad till två heldagar per kalendermånad. Mellan träffarna bedrivs självstudier.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen ger en översikt över det tekniska ämnesinnehåll och den ämnesdidaktik som krävs för att undervisa i ämnet teknik på grundskolans högstadium.

Följande block ingår:

- Grundskolans teknikämne - historia, kunskapssyn, bedömning mm

- Design och produktframtagning

- Elektroteknik

- Programmering

- Teknik, människa, samhälle och miljö ur ett historiskt perspektiv

- Laborativt arbete, modeller och simulering

- Industriella system

Lärandemål *

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

- planera och utvärdera teknikundervisning i årskurserna 7–9 på grundskolan i enlighet med läroplanens krav

- tillämpa formativ och summativ bedömning i teknikämnet

- använda informations- och kommunikationsteknik som ett hjälpmedel i planering, genomförande och utvärdering av undervisning

- reflektera över grundskolans teknikämnes innehåll och särart – dess mål, traditioner, historia, kunskapssyn och undervisningsformer

- analysera teknikens förhållande till samhällsutveckling, vetenskaper och arbetsliv, i beaktande av aspekter som genus, hälsa, kultur och materiellt välstånd

- konstruera, genomföra och utvärdera laborativa inslag i teknikundervisningen

- använda ingenjörsmässiga metoder i tekniskt konstruktions- och problemlösningsarbete samt kunna utveckla och utvärdera övningar med liknande innehåll för elever i grundskolan

- skriva datorprogram i ett modernt högnivåspråk

- identifiera och använda vanliga elektriska och elektroniska komponenter

- utföra mätningar och beräkningar på elektriska kretsar

- identifiera och beskriva tekniska system i industri och samhälle och använda dessa kunskaper i den egna undervisningen

Kursupplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborationer och studiebesök. I huvudsak kommer den att vara koncentrerad till två heldagar per månad med obligatorisk närvaro. Kursens lärare hämtas dels från ECE Lärande som är KTH:s avdelning för lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning, dels från andra avdelningar där den tekniska expertisen finns.

Den absoluta merparten av undervisningen är på svenska, inslag på engelska kan dock förekomma. Delar av kurslitteraturen är på engelska.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Kursen ges inom ramen för lärarfortbildningsprojektet Lärarlyftet II som administreras av Skolverket. Speciella behörighetsregler gäller, se Skolverkets webbplats. Grundkravet är lärarexamen för grundskolans högstadium och att man är anställd som lärare i teknik utan att ha tillräcklig utbildning.

Rekommenderade förkunskaper

Lärarexamen mot åk 7-9 i grundskolan. Erfarenhet av teknikundervisning. Erfarenhet av undervisning i NO och/eller matematik är önskvärd men inget krav.

Utrustning

Dator med internetanslutning.

Kurslitteratur

Anges senast tre veckor före kursstart.


Delar av kurslitteraturen är på engelska.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, teknikdidaktik, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • INL2 - Inlämningsuppgifter, design och produktframtagning, 4,0 hp, betygsskala: P, F
 • INL3 - Inlämningsuppgifter, teknikhistoria, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • INL4 - Inlämningsuppgifter, programmering, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • INL5 - Inlämningsuppgifter, experiment och modeller, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB1 - Laborationer, elektroteknik, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Produktframtagningsprojekt, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO2 - Projektarbete, industriella system, 5,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarier, teknikdidaktik, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM2 - Seminarier, teknikhistoria, 3,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM3 - Seminarier, experiment och modeller, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM4 - Seminarier, industriella system, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, elektroteknik, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Godkänt betyg (lägst E respektive P) på  samtliga examinationsmoment.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Per Norström

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LL219U

Ges av

ITM/Lärande

Huvudområde *

Teknik och lärande

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Per Norström, perno@kth.se

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Kursen ges som fortbildning för yrkesverksamma grundskollärare och ingår i projektet Lärarlyftet II som administreras av Skolverket. Speciella regler för antagning gäller, se Skolverkets webbplats.

Undervisningen är koncentrerad till ca två heldagar per månad med obligatorisk närvaro. Övrig tid ägnas åt självstudier och uppgifter som löses via kursens webbplattform.

Det huvudsakliga kursspråket är svenska. Enstaka inslag i undervisningen kommer att vara på engelska, liksom delar av kurslitteraturen.