Hoppa till huvudinnehållet

LS1420 Tyska A1 för ingenjörer 7,5 hp

Vill du utöka dina språkkunskaper med ett av de viktigaste språken inom näringslivet? Då kan du med denna kurs lägga en bra grund i det tyska språket och bl.a. snabbt uppnå en läsförståelse som ligger långt över nybörjarnivå.

Kursen ges HT 22 som 'blended' undervisning, dvs. vi har tillfällen både online och på campus. 

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan LS1420 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Genomgång av grunderna i tysk grammatik samt uttal och intonation. Träning av hörförståelse och muntlig kommunikation. Läsförståelseövningar kring enkla texter med varierande innehåll. Skrivövningar. Realiainslag om tysktalande länders kultur, samhällen och tekniska utveckling.

Lärandemål

Lärandemålen för kursen ligger huvudsakligen på nivåerna A1/A2 enligt GERS, Gemensam europeisk referensram för språk och syftar till att stärka studentens globala kompetens. 

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

• använda språket muntligt och skriftligt i enkla vardagliga situationer (A1)
• förstå och redogöra på svenska för information från olika elementära texter (A1/A2)
• identifiera fakta ur enkla autentiska texter (A2)
• identifiera huvudinnehållet i en kortare muntlig presentation om kända ämnen (A2)

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande högskolebehörighet. Sökande till kursen ska inte ha förkunskaper i tyska.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas inför kursstart.

Rekommenderad referenslitteratur och e-resurser anges i kurs-PM eller på liknande sätt.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • KONA - Kontrolluppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • LEXA - Löpande examination, 6,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Samtliga examinationsmoment godkända
75 % närvarokrav

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LS1420

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd