Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Vill du aktivera dina gamla kunskaper och träna dina färdigheter t.ex. för att använda din tyska utomlands? Denna kurs ger dig den nödvändiga repetitionen och hjälper dig på vägen att kommunicera i alldagliga situationer.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan LS1423 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Fördjupning av den grundläggande tyska grammatiken. Träning av hörförtåelse och muntlig kommunikation. Läsförståelseövningar av texter med allmänt och tekniskt innehåll. Skrivövningar. Realiainslag om tysktalande länders kultur, samhällen och tekniska utveckling.

Lärandemål

Lärandemålen för kursen ligger huvudsakligen på nivå A2 med vissa inslag i B1, enligt GERS, Gemensam europeisk referensram för språk och syftar till att stärka studentens globala kompetens.

Efter fullgjord kurs skall studenten, utöver vad som framgår av kurser på lägre nivå, kunna:

• använda språket muntligt och skriftligt i vardagliga situationer och enkla arbetssituationer (A2)
• förstå och urskilja huvudinnehållet i tydligt standardtal om välkända ämnesområden (A2/B1)
• identifiera och redogöra på svenska för fakta ur enkla autentiska texter med fackspråklig anknytning (A2/B1)
• hålla en kortare individuellt utarbetad presentation (A2)

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande högskolebehörighet. Genomgången och godkänd Tyska A1 för ingenjörer, motsvarande äldre kurs, eller motsvarande kunskaper visade genom ett obligatoriskt placeringstest.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas inför kursstart.

Rekommenderad referenslitteratur och e-resurser anges i kurs-PM eller på liknande sätt.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • KONA - Kontrolluppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • LEXA - Löpande examination, 6,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Samtliga examinationsmoment godkända
75 % närvarokrav

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Kristina Knauff

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LS1423

Ges av

ITM/Lärande

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd