LS1424 Tyska B1 för ingenjörer 7,5 hp

German B1 for Engineers

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

Kursen är för dig som har goda baskunskaper i tyska och vill förbättra dina kommunikativa färdigheter för akademiska och professionella ändamål. I denna kurs kan du snabbt utveckla din läsförståelse av specialiserade texter och utöka din allmänna uttrycksförmåga genom diskussions- och presentationsövningar.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (4,0 hp), P4 (3,5 hp)

 • Anmälningskod

  60899

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-05-10

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  18 - 27

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Kristina Knauff <knauff@kth.se>

 • Lärare

  Kristina Knauff <knauff@kth.se>

 • Målgrupp

  Valfri kurs för alla program.

 • Del av program

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (4,0 hp), P2 (3,5 hp)

 • Anmälningskod

  50140

 • Kursen startar

  2019-08-29

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  18 - 27

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Kristina Knauff <knauff@kth.se>

 • Lärare

  Kristina Knauff <knauff@kth.se>

 • Målgrupp

  Valfri kurs för alla program.

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (4,0 hp), P4 (3,5 hp)

 • Anmälningskod

  60060

 • Kursen startar

  2020-01-23

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  18 - 27

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Kristina Knauff <knauff@kth.se>

 • Lärare

  Kristina Knauff <knauff@kth.se>

 • Målgrupp

  Valfri kurs för alla program.

 • Del av program

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (4,0 hp), P2 (3,5 hp)

 • Anmälningskod

  51150

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-12-07

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  18 - 27

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Elke Schmölder-Hanson <elke@kth.se>

 • Lärare

  Kristina Knauff <knauff@kth.se>

 • Målgrupp

  Valfri kurs för alla program.

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (4,0 hp), P2 (3,5 hp)

 • Anmälningskod

  51519

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 27

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Elke Schmölder-Hanson <elke@kth.se>

 • Lärare

  Kristina Knauff <knauff@kth.se>

 • Målgrupp

  personalkurs

Lärandemål

Lärandemålen för kursen ligger huvudsakligen på nivå B1 med vissa inslag på B2 enligt GERS, Gemensam europeisk referensram för språk och syftar till att stärka studentens globala kompetens.

Efter fullgjord kurs skall studenten, utöver vad som framgår av kurser på lägre nivå, kunna:

Hörförståelse
• förstå innehållet i tydligt standardtal om allmänna ämnesområden (B1/B2)

Läsförståelse
• förstå och redogöra för kortare autentiska texter med teknisk anknytning (B1/B2)

Muntlig interaktion och produktion
• samtala och argumentera på ett informellt sätt om ämnen av personligt intresse eller med anknytning till studierna, arbetet eller aktuella händelser (B1)
• ge en individuellt utarbetad presentation av specialiserad karaktär (B1)

Skriftlig produktion
• författa olika texttyper av allmän och fackspråklig karaktär (B1)

Kursens huvudsakliga innehåll

Fördjupning av den tyska grammatiken. Träning i att läsa och presentera texter av allmän och teknisk karaktär. Övningar i att uppfatta och föra samtal. Skriftlig produktion (t.ex. sammanfattningar, brev, CV).

Behörighet

Grundläggande högskolebehörighet. Genomgången och godkänd Tyska A2 för ingenjörer, motsvarande äldre kurs, eller motsvarande kunskaper visade genom ett obligatoriskt placeringstest.

Litteratur

Kurslitteratur meddelas inför kursstart.

Rekommenderad referenslitteratur och e-resurser anges i kurs-PM eller på liknande sätt.

Examination

 • KONA - Kontrolluppgift, 1,5, betygsskala: P, F
 • LEXA - Löpande examination, 6,0, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Krav för slutbetyg

Samtliga examinationsmoment godkända
75 % närvarokrav

Ges av

ITM/Lärande

Examinator

Kristina Knauff <knauff@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.