Hoppa till huvudinnehållet

LS142N Tyska B1 för ingenjörer 7,5 hp

Kursen, som till större delen går på distans, är avsedd för studerande med goda förkunskaper i språket och som av schematekniska eller andra skäl är förhindrade att delta i den ordinarie tyska kursen.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan LS142N (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Distansundervisningen, som utgör ca 75 % av undervisningen, består av: arbetsmoduler innehållande facktexter, ordlistor och varierande uppgifter till texterna; resurs för individuellt lärande (grammatikövningar); skriftlig kommunikation med exempel på sammanfattningar och kommentarer, kortare rapporter och produktbeskrivningar, brev, fax och e-post. Sammankomsterna som sker kvällstid består av: Övningar i att uppfatta och föra samtal; träning i att ge muntliga redovisningar av texter av allmän och specialiserad karaktär; muntlig presentation.

Lärandemål

Lärandemålen för kursen ligger huvudsakligen på nivå B1 med vissa inslag på B2 enligt GERS, Gemensam europeisk referensram för språk och syftar till att stärka studentens globala kompetens.

Efter fullgjord kurs skall studenten, utöver vad som framgår av kurser på lägre nivå, kunna:

Hörförståelse
• förstå innehållet i tydligt standardtal om allmänna ämnesområden (B1/B2)

Läsförståelse
• förstå och redogöra för kortare autentiska texter med teknisk anknytning (B1/B2)

Muntlig interaktion och produktion
• samtala och argumentera på ett informellt sätt om ämnen av personligt intresse eller med anknytning till studierna, arbetet eller aktuella händelser (B1)
• ge en individuellt utarbetad presentation av specialiserad karaktär (B1)

Skriftlig produktion
• författa olika texttyper av allmän och fackspråklig karaktär (B1)

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande högskolebehörighet. Genomgången och godkänd Tyska A2 för ingenjörer, motsvarande äldre kurs, eller motsvarande kunskaper visade genom ett obligatoriskt placeringstest.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas inför kursstart.

Rekommenderad referenslitteratur och e-resurser anges i kurs-PM eller på liknande sätt.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • KONA - Kontrolluppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • LEXA - Löpande examination, 6,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Samtliga examinationsmoment godkända.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LS142N

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd