Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

LS1442 Samhälle, kultur och industri i spansktalande länder 3,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 fristående studerande

Anmälningskod

10214

Rubriker med innehåll från kursplan LS1442 (VT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen utforskar det dynamiska samspelet mellan samhälle, kultur och industri i olika spansktalande länder. Genom seminarier och onlineuppgifter kommer studenterna att fördjupa sig i den väv av kulturella uttryck, samhällsnormer och industriella metoder som finns i spansktalande länder.

Kursen täcker ett brett spektrum av ämnen, som historiska bakgrunder, sociala strukturer, traditioner och påverkan av kulturella faktorer på olika branscher.

Studenterna kommer aktivt att analysera och jämföra mångfalden inom dessa länder, undersöka regionala variationer och identifiera nyckelfaktorer som bidrar till kulturella skillnader.

Dessutom belyser kursen de spansktalande ländernas globala betydelse och utvärderar deras bidrag till kulturarv, global handel och internationella samarbeten. 

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  1. Demonstrera grundläggande kunskap om de spansktalande ländernas samhälleliga, kulturella och industriella särdrag, inklusive deras historiska bakgrund, sociala strukturer, traditioner och kulturella sedvänjor.
  2. Analysera sambanden mellan samhälle, kultur och industri i spansktalande länder och undersöka kulturella faktorers inverkan på olika branscher.
  3. Jämföra och kontrastera mångfalden inom spansktalande länder, utforska regionala variationer i samhällsnormer, kulturella uttryck och industriella metoder och identifiera nyckelfaktorer som bidrar till sådana skillnader.
  4. Utvärdera de spansktalande ländernas betydelse i ett globalt sammanhang, bedöma deras bidrag till kulturarv, global handel och internationella samarbeten, samt förstå de potentiella möjligheterna och utmaningarna för industrier som arbetar med eller i dessa länder. 

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LEXA - Löpande examination, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Samtliga examinationsmoment godkända.

75 % närvarokrav.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik och lärande

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Nathalie Kirchmeyer (nki@kth.se)