Hoppa till huvudinnehållet

LS1451 Italienska A2 för ingenjörer 7,5 hp

Kursen är utformad for att hjälpa dig träna och forbättra den italienska du tidigare lärt dig och inspirera och stödja dig for att utveckla dina färdigheter ytterligare.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan LS1451 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Fördjupning av den grundläggande italienska grammatiken. Träning av hörförståelse och muntlig kommunikation. Läsförståelseövningar av texter med allmänt och tekniskt innehåll. Skrivövningar. Realiainslag om Italiens kultur, samhällen och tekniska utveckling.

Lärandemål

Lärandemålen för kursen ligger på nivå A2 enligt GERS, Gemensam europeisk referensram för språk och syftar till att stärka studentens globala kompetens. 

Efter fullgjord kurs skall studenten, utöver vad som framgår av kurser på lägre nivå, kunna:

• använda språket muntligt och skriftligt i vardagliga situationer och enkla arbetssituationer (A2)
• förstå och urskilja huvudinnehållet i tydligt standardtal om välkända ämnesområden (A2)
• identifiera och redogöra på svenska för fakta ur enkla autentiska texter med fackspråklig anknytning (A2)
• hålla en kortare, individuellt utarbetad presentation (A2)

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande högskolebehörighet. Genomgången och godkänd Italienska A1 för ingenjörer, motsvarande äldre kurs, eller motsvarande kunskaper visade genom ett obligatoriskt placeringstest.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas inför kursstart.

Rekommenderad referenslitteratur och e-resurser anges i kurs-PM eller på liknande sätt.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • KONA - Kontrolluppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • LEXA - Löpande examination, 6,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Samtliga examinationsmoment godkända.

75 % närvarokrav.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LS1451

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Silvia Bergonzi Johansson (silviabj@kth.se)